HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Finské prohláðení o laseru

background image

Finské prohlášení o laseru

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 3300-laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används pĺ annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrĺlning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 3300-kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata
ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota
väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja,
käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas dĺ apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrĺlning. Betrakta ej strĺlen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

background image

232 Dodatek A Informace o specifikaci a směrnicích

CZWW