HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Prohláðení spoleènosti HP o omezené záruce

background image

Prohlášení společnosti HP o omezené záruce

ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA na výrobek HP LaserJet 3300

1

Společnost HP vám, zákazníkovi na úrovni koncového uživatele, zaručuje, že hardware,
příslušenství a dodávky společnosti HP nebudou závadné po stránce materiálové a zpracování od
data zakoupení, po období určené výše. Pokud společnost HP obdrží oznámení o tom, že k takovým
závadám došlo během záruční lhůty, společnost HP podle svého uvážení produkt, u kterého se
závada prokáže, opraví nebo vymění. Vyměněný výrobek může být buď nový, nebo svým výkonem
odpovídající novému.

2

Společnost HP vám zaručuje, že software HP nepřestane vykonávat programové instrukce od data
zakoupení, po dobu určenou výše, z důvodu závad po stránce materiálové a zpracování, pokud byl
produkt správně nainstalován a používán. Pokud společnost HP zjistí takové závady v záruční lhůtě,
společnost HP nahradí software, který nevykonává příkazy programování kvůli takovým závadám.

3

Společnost HP neposkytuje žádnou záruku, že provoz produktů HP bude nepřerušený a bez
jakýchkoli závad. Pokud společnost HP, v rámci přiměřené doby, neopraví nebo nevymění jakýkoliv
produkt tak, aby byl ve stavu udávaném zárukou, vznikne vám právo na vrácení pořizovací částky
po bezodkladném vrácení produktu.

4

Produkty HP mohou obsahovat přepracované díly, které jsou ekvivalentní novým dílům, pokud jde o
jejich vlastnosti, nebo díly, které mohly být případně použity.

5

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo
kalibrací, (b) softwarem, rozhraním, díly nebo dodávkami, které nepochází od společnosti HP, (c)
neoprávněnou úpravou nebo nesprávným použitím, (d) provozováním mimo uveřejněné technické
parametry prostředí pro produkt nebo (e) nesprávnou přípravou místa nebo údržbou.

6

VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU VÝHRADNÍ V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY, A
NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY ČI
PODMÍNKY. SPOLEČNOST HP SE PŘEDEVŠÍM ZŘÍKÁ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK
TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
Některé země, státy, či provincie nedovolují omezit dobu trvání odvozených záruk. Výše uvedená
omezení a výjimky se na vás tedy nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná
práva. Zákony některých zemí, správních celků či provincií vám mohou poskytovat další práva.

7

Omezená záruka společnosti HP je platná ve všech státech a na všech územích, kde společnost HP
poskytuje podporu tohoto výrobku a kde tento výrobek prodává. Úroveň záručního servisu, kterou
obdržíte, se může lišit podle místních norem. Společnost HP neprovede tvarové, rozměrové ani
funkční změny výrobku s cílem umožnit jeho provoz v zemích, pro které není určen vzhledem k
právním omezením nebo předpisům.

background image

CZWW

Prohlášení společnosti HP o omezené záruce 247

8

V ROZSAHU URČENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU PRÁVA NA NÁHRADU UVEDENÁ V TÉTO ZÁRUCE
VAŠIMI VÝHRADNÍMI PRÁVY. MIMO PŘÍPADY UVEDENÉ VÝŠE SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍ
DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁT ZISKU NEBO DAT) NEBO JINÉ ŠKODY, A• UŽ SE
ZAKLÁDAJÍ NA SMLOUVĚ, NEDOVOLENÉM ČINU NEBO NĚČEM JINÉM. Některé země, státy a
provincie nepovolují vyloučení či omezení zodpovědnosti za náhodné a následné škody. Výše
uvedená omezení a výjimky se na vás proto nemusí vztahovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ KROMĚ ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU
NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ,NEUPRAVUJÍ ANI NEDOPLŇUJÍ POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA PLATNÁ PRO
PRODEJ TOHOTO VÝROBKU.

background image

248 Dodatek B Záruky a licence

CZWW

background image

CZWW

Servis hardwaru 249