HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - VÆstra˛né zprávy

background image

Výstražné zprávy

Následující zprávy jsou obecné výstražné zprávy, které se mohou objevit na displeji ovládacího panelu.

Nesprávný výběr tiskárny – pokračujte tlačítkem Potvrzení

Vzpříčení papíru. Uvolněte dráhu papíru

Otevřená dvířka nebo chybějící tisková kazeta

Zásobník tiskárny je prázdný. Přidejte papír.

Nesprávný výběr podavače dokumentů. Vložte dokumenty znovu.

Uvíznutí v podavači dokumentů. Uvolněte, znovu založte.

Nedostatek paměti. Stiskněte tlačítko [Zrušit].

Výstražné zprávy upozorňují uživatele na akce, které je třeba provést, například přidání papíru nebo
odstranění vzpříčeného papíru. Při zobrazení výstražné zprávy výrobek automaticky přeruší aktuální
úlohu, zobrazí chybovou zprávu a vyčká na zásah uživatele. Po odstranění chyby zařízení buď dokončí
úlohu, nebo se vrátí do stavu Připraveno. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy uživatel potřebuje
vstoupit do systému hlavní nabídky. V takovém případě zařízení změní obsah displeje a umožní uživateli
vstup do systému nabídky.

Poznámka

Pokud výstražná zpráva upozorňuje na nutnost odstranění vzpříčeného papíru, naleznete další informace
v části

Odstraňování vzpříčených médií

.