HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - 3320n pieslçg²ana tîklam, izmantojot HP Jetdirect 310x drukas serveri

background image

3320n pieslēgšana tīklam,
izmantojot HP Jetdirect 310x
drukas serveri

Piezīme

Ja izstrādājumam nav pievienots USB
kabelis, pirms šo darbību veikšanas izlasiet
sadaļu

“Printera kabeļa pievienošana”

12. lappusē

.

1

Atrodiet izstrādājuma komplektācijā
ietilpstošo HP Jetdirect 310x drukas
serveri.

2

Ar kabeļa USB simbolu uz augšu
iespraudiet USB kabeļa taisnstūraino
galu (to, kurš pievienots izstrādājumam)
drukas servera priekšdaļā esošajā USB
pieslēgligzdā. Pārliecinieties, ka
spraudnis ir iesprausts pilnībā.

3

Pieslēdziet drukas serveri 10Base-T vai
100Base-Tx vietējam tīklam, iespraužot
tīkla kabeli drukas servera aizmugurējā
panelī esošajā pieslēgligzdā.

4

Iespraudiet strāvas kontaktligzdā drukas
servera adapteri. Adaptera kabeļa otru
galu iespraudiet drukas servera
aizmugurē esošajā strāvas
kontaktligzdā.

5

Zaļais gaismas indikators power/status

(1) 15 sekundes mirgo un pēc tam

deg nemirgojot, kas liecina par to, ka
strāvas padeve notiek pareizi. Gaismas
diodes indikators 10 vai 100 (2) liecina
par pareizu savienojumu ar tīklu.

6

Lai izdrukātu konfigurācijas lapu, uz
īsu brīdi piespiediet un uzreiz atlaidiet
drukas servera aizmugurējā panelī
esošo pārbaudes

pogu.

HP LaserJet 3320n izdrukā
konfigurācijas lapu. Ja lapa
neizdrukājas, skatīt informāciju sadaļā

“Darbības traucējumu konstatācija un
novēršana” 27. lappusē

.

2

3

4

5

1

2

6

background image

LVWW

Programmatūras uzstādīšana 21

Latviešu