HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ãßíáêáò ìå ôïõò ²ñïôåéíüìåíïõò ×÷ïõò êë×óçò ãéá á²Üíôçóç

background image

Ρύθµιση «ήχοι κλήσης για απάντηση» 15

Ελληνικ

α

Πίνακας µε τους προτεινόµενους ήχους κλήσης
για απάντηση

Χρησιµοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να καθορίσετε τον αριθµό των ήχων
κλήσης για απάντηση για να καθορίσετε τον αριθµό των ήχων κλήσης για
απάντηση που θα χρησιµοποιήσετε.