HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Latviesu

background image

Latviešu

hp LaserJet 3300mfp sērija

norādījumi par sagatavošanos
darbam

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informācija par autortiesībām

Autortiesības

©

2002,

Hewlett-Packard Company

Visas tiesības aizsargātas ar
likumu. Pavairošana,
adaptēšana vai tulkošana bez
rakstiskas atļaujas ir aizliegta,
izņemot gadījumus, kas noteikti
likumos par autortiesībām.

Daļas numurs: C9124-90967
Pirmais izdevums: 2002. gada
janvāris

FCC noteikumi

Šis aparāts ir pārbaudīts un
atbilst ierobežojumiem, kas
noteikti attiecībā uz B klases
ciparu ierīcēm FCC noteikumu
15. daļā. Šo ierobežojumu
nolūks ir nodrošināt iedzīvotāju
pietiekamu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem. Šis
aparāts rada, izmanto un var
izstarot radio frekvenču
enerģiju. Ja aparāts nav
uzstādīts un lietots atbilstoši
norādījumiem, tas var izraisīt
radiosakaru traucējumus. Tomēr
nav garantijas, ka traucējumu
konkrētā situācijā nebūs. Ja šis
aparāts rada uztvertā radio vai
televīzijas signāla traucējumus
(tas nosakāms, izslēdzot un
atkal ieslēdzot aparātu),
lietotājam ieteicams novērst šos
traucējumus, veicot vienu vai
vairākas no šīm darbībām:

pārorientēt vai pārvietot
uztverošo antenu;

palielināt attālumu starp aparātu
un uztvērēju;

pieslēgt aparātu kontaktligzdai,
kura nav vienā kontūrā ar
uztvērēju.

Konsultējieties ar izplatītāju vai
kvalificētu radio/TV tehniķi.

HP neatzīst nekādas izmaiņas
vai modifikācijas izstrādājumā
un var anulēt lietotāja tiesības
lietot šo aparātu.

Lai nodrošinātu atbilstību FCC
noteikumu 15. daļas prsībām,
jālieto ekranēts savienojošais
kabelis.

Papildu normatīvo informāciju
skatīt HP LaserJet 3300
elektroniskajā rokasgrāmatā.

Garantija

Šiet ietvertā informācija var tikt
izmainīta bez iepriekšēja
paziņojuma.

Hewlett-Packard neuzņemas
nekādas garantijas attiecībā uz
šo informāciju.

HEWLETT-PACKARD ĪPAŠI
NOLIEDZ JEBKĀDAS
NETIEŠAS GARANTIJAS
ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLO
IZDEVĪGUMU
VAI PIEMĒROTĪBU
KONKRĒTAM NOLŪKAM.

Hewlett-Packard neatbild ne par
kādiem tiešiem, netiešiem,
saistītiem, izrietošiem vai

citādiem zaudējumiem, kas

saistīti ar šeit ietvertās
informācijas sniegšanu vai

pielietošanu.

Informācija par preču zīmēm

Microsoft®, Windows®
un Windows NT® ir
ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.

Visi pārējie šeit minētie
izstrādājumi var būt attiecīgo
kompāniju preču zīmes.

background image

LVWW

1

Latviešu

Saturs

1 Ievads

HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prasības attiecībā uz vidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prasības attiecībā uz pieslēgšanu tīklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Izmantojama HP Jetdirect drukas servera lietošana . . . . . . . . . . 10

2 Uzstādīšana

Salikšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Izsaiņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Printera kabeļa pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Drukāšanas kasetnes uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Apdrukājamā materiāla padeves paliktņa un prioritārā
padeves paliktņa uzstādīšana un pielādēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ADP padeves paliktņa uzstādīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Strāvas vada pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Printera paštestēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kopētāja paštestēšana, izmantojot ADP padeves paliktni . . . . . 16
Kopētāja paštestēšana, izmantojot planšetskeneri . . . . . . . . . . . 17
Vadības paneļa izvēlņu kartes izdrukāšana . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Uzstādīšanas pabeigšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pieslēgšana datoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Pieslēgšana datoram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pieslēgšana tīklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3320n pieslēgšana tīklam, izmantojot HP Jetdirect 310x

drukas serveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Drukas servera uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programmatūras uzstādīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programmatūras uzstādīšana (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tikai printera draivera uzstādīšana (Windows) . . . . . . . . . . . . . . 23
Tikai printera draivera uzstādīšana (Windows XP) . . . . . . . . . . . 23
Programmatūras uzstādīšana (Macintosh OS 9.1) . . . . . . . . . . . 24
Programmatūras uzstādīšana (Macintosh OS X) . . . . . . . . . . . . 24

background image

2

LVWW

3 Darbības traucējumu konstatācija un novēršana

HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājuma darbības traucējumu

konstatācija un novēršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Darbības traucējumu konstatācijas un novēršanas

darbību tabulas lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kur meklēt papildu informāciju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Piekļūšana elektroniskajai lietotāja rokasgrāmatai,

izmantojot izstrādājuma programmatūru . . . . . . . . . . . . . . . 33

Piekļūšana elektroniskajai lietotāja rokasgrāmatai,
izmantojot izstrādājuma kompaktdisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Informācija pa tālruni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Informācija Internet tīklā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Informācija, izmantojot elektronisko pastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

LVWW

HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājumi 3

Latviešu

1