HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Kaip ástatyti ir ádëti terpës ávedimo dëklà ir prioritetiná ávedimo dëklà

background image

Kaip įstatyti ir įdėti terpės
įvedimo dėklą ir prioritetinį
įvedimo dėklą

Norėdami įstatyti ir įdėti terpės įvedimo dėklą
ir prioritetinį įvedimo dėklą, atlikite šiuos
veiksmus:

1

Įstumkite dėklus ir stumkite juos kampu
žemyn taip, kaip parodyta, kol jie tvirtai
prisitvirtins. Nuimkite juostelę, jungiančią
abu dėklus.

2

Nuimkite prioritetinį terpės įvedimo
dėklą. Terpės įvedimo dėkle pastumkite
terpės ribotuvus į šonus ir ištraukite
ilgosios terpės atramą atgal terpei
paremti.

3

Įdėkite terpę į terpės įvedimo dėklą.

4

Pristumkite ribotuvus iki pat terpės
kraštų.

5

Įstatykite prioritetinį įvedimo dėklą virš
terpės įvedimo dėklo.

Pastaba

(Jeigu terpės ribotuvai nėra pakankamai
pristumti, terpė gali pakrypti ir įstrigti).

2

1

3

4

5

background image

LTWW

Produkto surinkimas 15

Li

etuviu