HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - HP Softwarelicentieovereenkomst

background image

HP Softwarelicentieovereenkomst

ATTENTIE: HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERHEVIG AAN DE HIERONDER
UITEENGEZETTE VOORWAARDEN VAN DE HP GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. UIT
HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BLIJKT UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. INDIEN U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN
NIET AANVAARDT, KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN TEGEN VOLLEDIGE
VERGOEDING. INDIEN DE SOFTWARE IS GEBUNDELD MET EEN ANDER PRODUCT, KUNT
U HET HELE, ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN TEGEN VOLLEDIGE
VERGOEDING.

LICENTIEVOORWAARDEN VAN HP-SOFTWARE

De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de begeleidende
software, tenzij u een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst hebt met HP.

Licentieverlening. HP verleent u een licentie voor het gebruik van één exemplaar van de software.
Gebruik houdt in: het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de software Het is
niet toegestaan de software te wijzigen of de besturingsmogelijkheden of onder de licentie
vallende eigenschappen van de software uit te schakelen. Indien de gebruiksrechtovereenkomst
voor 'gelijktijdig gebruik' is, mag u niet meer dan het maximale aantal bevoegde gebruikers
toestaan de Software gelijktijdig te gebruiken.

Eigendom. De software is eigendom van en valt onder het copyright van HP of de leveranciers van
HP. Uw licentie verleent u geen aanspraak op of maakt u geen eigenaar van de software en houdt
geen verkoop in van enige rechten op de software. HP-leveranciers kunnen hun rechten
beschermen in geval van schending van deze licentievoorwaarden.

Kopieën en bewerkingen. Het is uitsluitend toegestaan kopieën of bewerkingen van de software te
maken voor archivering of wanneer kopiëren of bewerken een essentiële stap is in het bevoegde
gebruik van de software. U dient alle copyright-kennisgevingen in de originele software weer te
geven op alle kopieën of bewerkingen. Het is niet toegestaan de software te kopiëren naar enig
openbaar netwerk.

Geen demontage of decodering. Het is niet toegestaan de software te demonteren of te
decompileren, tenzij HP hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

In bepaalde rechtsgebieden is de toestemming van HP wellicht niet nodig voor een beperkte
demontage of decompilatie. U dient op verzoek HP te voorzien van redelijk gedetailleerde
gegevens ten aanzien van enige demontage of decompilatie. Het is niet toegestaan de software te
decoderen, tenzij decodering een noodzakelijk onderdeel is van de werking van de software.

background image

252 Bijlage B Garantie en licentie

NLWW

Overdracht. Uw licentie wordt automatisch beëindigd bij eventuele overdracht van de software. Bij
de overdracht dient u de software, evenals eventuele kopieën en gerelateerde documentatie, aan
de verkrijger te leveren. De ontvanger moet deze licentievoorwaarden aanvaarden als voorwaarde
bij de overdracht.

Beëindiging. HP mag uw licentie na kennisgeving beëindigen wegens nalatigheid in het voldoen
aan één van deze Licentievoorwaarden. Bij beëindiging dient u de software, evenals alle kopieën,
bewerkingen en samenvoegingen in welke vorm dan ook, onmiddellijk te vernietigen.

Exportvoorwaarden. Het is niet toegestaan de software, of een kopie of bewerking hiervan, te
exporteren of opnieuw te exporteren als daarbij de wetten of reglementen die van toepassing zijn,
worden geschonden.

Beperkte rechten van de overheid van de VS. De software en begeleidende documentatie zijn
volledig in particulier beheer ontwikkeld. Deze worden geleverd en onder licentie gesteld als
commerciële computersoftware zoals gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS
252.211-7015 (mei 1991), of DFARS 252.227-7014 (jun 1995), als een commercieel item zoals
gedefinieerd in FAR 2.101 (a), of als Begrensde computersoftware zoals gedefinieerd in FAR
52.227-19 (jun 1987) (of een gelijkwaardig reglement of een gelijkwaardige contractclausule), wat
terzake van toepassing is. U hebt uitsluitend de rechten die zijn bepaald voor dergelijke software
en begeleidende documentatie door de van toepassing zijnde FAR- of DFARS-clausule of door de
standaardsoftwareovereenkomst van HP voor het betreffende apparaat.