HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - To access the electronic user guide from the product CD-ROM

background image

To access the electronic user guide from the
product CD-ROM

If you have not installed the product software, you can still view the
electronic user guide on your computer by following these steps:

1

To open the Welcome screen, insert the product software CD-ROM
in your computer’s CD drive.

If the Welcome screen does not open, click Start on the
Windows task bar, click Run, type Z:\setup (where Z is your CD
drive letter), and click OK.

2

From the Welcome screen, click Documentation.

3

From the Documentation screen, click PDF Format or HTML Help
Format
in the User Guide Viewing Options box.

Note

If you are running Windows 95 on your computer, you must have Internet
Explorer 4.01 or greater to view or print the electronic user guide in HTML
Help format.

To view or print the electronic user guide in PDF format, you must have
Adobe Acrobat Reader installed on your computer.

background image

Dansk

hp LaserJet 3330mfp

Brugervejledning til fax

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, USA

Oplysninger om copyright

©

2001 Hewlett-Packard

Company

Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse uden forudgående
skriftlig tilladelse er kun tilladt i
det omfang gældende
ophavsretlig lovgivning gør det
muligt.

Produktnummer C9126-90922
1. udgave, september 2001

Garanti

Oplysningerne i dette dokument
kan ændres uden varsel.

Hewlett-Packard giver ingen
former for garanti i forbindelse
med disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SIG SPECIFIKT
DET STILTIENDE ANSVAR
FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL.

Hewlett-Packard er ikke
ansvarlig for nogen direkte,
indirekte eller hændelige
skader, følgeskader eller andre
skader, der hævdes at være
opstået i forbindelse med
levering eller brug af disse
oplysninger.

NOTICE TO U.S.
GOVERNMENT USERS:
RESTRICTED RIGHTS
COMMERCIAL COMPUTER
SOFTWARE: “Use, duplication,
or disclosure by the
Government is subject to
restrictions as set forth in
subparagraph (c) (1)(ii) of the
Rights in Technical Data Clause
at DFARS 52.227-7013.”

Sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød

Følg altid almindelige
sikkerhedsforskrifter, når dette
produkt anvendes, for at
mindske risikoen for brand og
elektrisk stød.

1

Læs omhyggeligt alle
anvisningerne i den
elektroniske
brugervejledning.

2

Respekter alle advarsler,
og følg anvisningerne på
produktet.

3

Anvend kun en
jordforbundet stikkontakt
ved tilslutning af
HP LaserJet
3330-produktet til en
strømkilde. Rådspørg en
elektriker, hvis du ikke ved,
om stikkontakten er
jordforbundet.

4

Undgå at berøre
kontakterne i enden af
telefonledningen eller
stikkene på HP LaserJet
3330-produktet. Udskift
omgående beskadigede
ledninger.

5

Installer aldrig
telefonledninger i
tordenvejr.

6

Tag stikket til dette produkt
ud af stikkontakten og
telefonstikket, inden
produktet rengøres.

7

Installer og anvend ikke
produktet i nærheden af
vand, eller hvis du er våd.

8

Installer produktet
forsvarligt på en stabil
overflade.

9

Installer produktet et
sikkert sted, så ingen
træder på eller snubler
over telefonledningen, og
hvor denne ikke
beskadiges.

10

Se den elektroniske
brugervejledning, hvis
produktet ikke fungerer
normalt.

11

Henvend dig til
faguddannet personale i
forbindelse med alle
servicespørgsmål.

Oplysninger vedrørende FCC's
Klasss B-krav i afsnit 15 og 68
samt andre myndighedskrav
findes i den elektroniske
brugervejledning.

Varemærker

Microsoft®, Windows® og
Windows NT® er registrerede
varemærker i USA, tilhørende
Microsoft Corporation.

Alle andre produkter nævnt heri
kan være varemærker
tilhørende de respektive firmaer.

Anvendelsen af dette produkt
uden for de angivne lande er
muligvis ikke tilladt i henhold til
national lovgivning. I de fleste
lande er det ved lov strengt
forbudt at slutte
telekommunikationsudstyr
(faxmaskiner), der ikke er
godkendt, til offentlige
telefonnet.

background image

ENWW

3

Dansk

Indhold

1 Opsætning

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tilslutning af produktet til en telefonlinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sådan slutter du produktet til en telefonlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tilslutning af andre enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Sådan tilsluttes andre enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Angivelse af faxindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sådan angiver du tekst fra kontrolpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sådan indstiller du klokkeslæt og dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sådan indstiller du faxbrevhovedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indstilling af svartilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sådan angiver du svartilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Indstilling af antal ringetoner, før der svares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Oversigt over anbefalede antal ringetoner, før der svares . . . . . 13
Sådan indstiller du antallet af ringetoner, før der svares . . . . . . . 13

Aktivering af ringemønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Sådan aktiverer du ringemønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2 Faxning (grundlæggende)

Ilægning af originaler i faxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sådan ilægger du faxdokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Faxafsendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sådan sender du en fax til én modtager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ændring af standardkontrast og -opløsning for udgående faxer . . . . 16

Sådan ændrer du standardindstillingen for kontrast . . . . . . . . . . 16
Sådan ændrer du standardopløsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sletning af faxer fra hukommelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sådan sletter du faxer fra hukommelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Faxafsendelse fra softwaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sådan sender du en fax fra softwaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Faxning (avanceret)

Kortopkaldskoder, ekspresknapper og gruppeopkaldskoder . . . . . . . 19

Sådan programmerer du kortopkaldskoder og ekspresknapper . 19
Sådan sletter du kortopkaldskoder og ekspresknapper . . . . . . . 20
Sådan foretager du hurtig programmering af

kortopkaldskoder eller ekspresknapper . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sådan programmerer du en ekspresknap til alternativ

langdistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sådan håndterer du gruppeopkaldskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sådan programmerer du gruppeopkaldskoder . . . . . . . . . . . . . . 22
Sådan sletter du gruppeopkaldskoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

background image

4

DAXC

Sådan sletter du en person i en gruppeopkaldskode . . . . . . . . . 23
Sådan sletter du alle telefonbogsposter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Brug af opkaldstegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sådan indsætter du en pause eller ventetid . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tilføjelse af et opkaldspræfiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sådan angiver du et opkaldspræfiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Aktivering af en lokaltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Brug af manuelt opkald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Sådan anvender du manuelt opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Udskrivning af en faxaktivitetsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Sådan udskriver du en faxaktivitetsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ændring af tidspunkt for, hvornår en faxopkaldsrapport skal

udskrives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sådan angiver du tidspunktet for, hvornår en faxopkaldsrapport

skal udskrives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4 Fejlfinding

Er faxen opsat korrekt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Hvilken type telefonlinje anvender du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anvender du en strømbeskyttelsesenhed? . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anvender du telefonselskabets tjeneste til indtalte

meddelelser? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Anvender du en telefonsvarer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Generelle faxproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Problemer i forbindelse med faxmodtagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Problemer i forbindelse med faxafsendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Adgang til den elektroniske brugervejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Sådan får du adgang til den elektroniske brugervejledning fra

produktsoftwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Sådan får du adgang til den elektroniske brugervejledning fra

cd-rom'en med produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

background image

DAXC

Introduktion 5

Dansk

1