HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Korzystanie z kodów bilingowych

background image

Korzystanie z kodów bilingowych

Jeśli funkcja kodów bilingowych została włączona, użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu
bilingowego dla każdego faksu. Numer bilingowy będzie obciążany za każdą przesłaną stronę faksu.
Obejmuje to wszystkie typy faksów, z wyjątkiem pobieranych na żądanie, przekazywanych faksów lub
faksów pobranych do komputera PC. W przypadku grup ad hoc lub wysyłania faksów do grup, numer
bilingowy będzie obciążany za każdą pomyślnie wysłaną stronę do każdego z odbiorców. Domyślnie
funkcja ta jest wyłączona. Aby wydrukować raport zawierający podsumowanie dla każdego kodu
bilingowego, patrz sekcja

Drukowanie raportu kodów bilingowych

.