HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Prístup k elektronickej pou˛ívate½skej príruèke zosoftvéru produktu

background image

Prístup k elektronickej používateľskej príručke
zo softvéru produktu

Ak máte nainštalovaný softvér produktu, elektronickú používateľskú
príručku je možné otvoriť pomocou voľby Používateľská príručka
z ponuky softvéru Pomocník.

Ak je produkt zapojený
do siete použitím
tlačového servera
HP Jetdirect, pri inštalácii
softvéru sa zobrazí jedna
z nasledujúcich správ:

“The configuration wizard
did not find your
HP LaserJet 3300 All in
One on the network”
(Sprievodca inštaláciou
nenašiel v sieti zariadenie
HP LaserJet 3300 All in
One).

“The configuration wizard
was unable to find an All in
One at the specified
address” (Sprievodca
inštaláciou nenašiel
zariadenie All in One na
určenej adrese).

“The Jetdirect model found
at the specified address
does not support All in One
devices” (Model servera
Jetdirect našiel špecifickú
adresu nepodporujúcu
zariadenia All in One).

Tlačový server
HP Jetdirect nie je ešte
konfigurovaný (pre
TCP/IP).

Používaný tlačový
server nepatrí medzi
tlačové servery
HP Jetdirect, ktoré
pracujú s týmto
produktom.

Napájací kábel
je uvoľnený.

Sieťový kábel
je uvoľnený.

Sieťový kábel
je poškodený.

Kábel USB je
uvoľnený, alebo nie
priamo zapojený.

Kábel USB je
poškodený.

Adresa IP je neplatná.

Ak ste inštalovali softvér produktu, odinštalujte
ho. Preinštalujte softvér a na výzvu vyberte
Connected to the network (Pripojený do
siete).

Zoznam kompatibilných tlačových serverov
HP Jetdirect nájdete v časti

“Požiadavky na

pripojenie do siete” na strane 9

.

Napájací kábel musí byť bezpečne zapojený
do produktu a do zásuvky. Napájací adaptér
tlačového servera HP Jetdirect musí byť tiež
bezpečne zapojený do zásuvky.

Zapojenie sieťového kábla tlačového servera
HP Jetdirect do sieťovej zásuvky musí byť
bezpečne pripojené. Zapojenie sieťového
kábla počítača do sieťovej zásuvky musí byť
taktiež bezpečne pripojené.

Skúste iné sieťové káble.

Kábel USB medzi tlačovým serverom
HP Jetdirect a produktom musí byť bezpečne
zapojený.

Ak máte iný kábel USB 1.1, skúste ho zapojiť
do produktu a tlačového servera HP Jetdirect.

Vytlačte konfiguračnú stránku siete stlačením
testovacieho tlačidla na zadnom paneli
tlačového servera. Ak je adresa IP 0.0.0.0,
čakajte 2 minúty a vytlačte konfiguračnú
stránku znova. Ak je adresa IP stále 0.0.0.0,
ďalšie informácie získate v elektronickej
používateľskej príručke.

Problém

Možná príčina

Riešenie

background image

SKWW

Ďalšie informácie 33

slovensky