HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - slovensky

background image

slovensky

hp LaserJet série 3300mfp

príručka začíname

background image

Spoločnos

Hewlett-Packard

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informácie o autorských
právach

Autorské práva

©

2002,

spoločnosť Hewlett-Packard

Všetky práva vyhradené
Reprodukcia, úpravy
alebo preklady bez
predchádzajúceho písomného
povolenia sú zakázané, s
výnimkami ktoré povoľuje
autorské právo.

Číslo súčasti: C9124-90972
Prvé vydanie: Január 2002

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testované
a vyhovuje obmedzeniam pre
Triedu B digitálnych zariadení
zhodne s Časťou 15 smerníc
FCC Tieto limity sú navrhnuté
tak, aby poskytovali rozumnú
ochranu pred škodlivými
interferenciami pri inštaláciách
v obytných priestoroch Toto
zariadenie vytvára, používa a
môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu.
Ak toto zariadenie nie je
inštalované a používané
v súlade s inštrukciami, môže
spôsobiť škodlivé interferencie
v rádiovej komunikácii. Napriek
tomu toto nie je záruka, že
interferencie nemôžu vzniknúť
pri niektorých inštaláciách. Ak
pri príjme rádiového alebo
televízneho signálu toto
zariadenie vytvára škodlivé
interferencie, ktoré môžu byť
spôsobené zapnutím alebo
vypnutím zariadenia, je
odporúčané používateľovi, aby
sa pokúsil vyriešiť problém
niektorým z týchto opatrení:
Presmerovaním alebo
premiestnením prijímacej
antény.
Zväčšením vzdialenosti medzi
zariadením a prijímačom.
Zapojením zariadenia do inej
zásuvky a na iný elektrický
okruh než je pripojený prijímač.
Opýtajte sa vášho predajcu
alebo skúseného rádiotechnika.
Akékoľvek zmeny alebo
modifikácie produktu, ktoré nie
sú výslovne odsúhlasené
spoločnosťou HP, môžu zrušiť
používateľovo oprávnenie
pracovať so zariadením.
Aby sa vyhovelo limitu Triedy B
časti 15 smerníc FCC je
požadované použitie tieneného
kábla.
Pre ďalšie informácie o regulácii
si pozrite elektronickú

používateľskú príručku
HP LaserJet 3300.

Záruka

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente môžu byť zmenené
bez predchádzajúceho
upozornenia.

Spoločnosť Hewlett-Packard
neposkytuje záruku žiadneho
druhu vzhľadom k týmto
informáciám.

HEWLETT-PACKARD
ŠPECIFICKY ODMIETA
PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU
NA OBCHODOVATEĽNOSŤ
A SPÔSOBILOSŤ PRE
KONKRÉTNE POUŽITIE.

Hewlett-Packard nebude
zodpovedná za žiadne priame,
nepriame, náhodilé, následné,
alebo iné škody, ktoré sú
domnelo v spojení s
poskytnutím alebo použitím
tejto informácie.

Obchodné známky

Microsoft®, Windows®,
a Windows NT® sú
U.S. registrované obchodné
značky spoločnosti Microsoft
Corporation.

Všetky ďalšie produkty tu
zmienené môžu byť
obchodnými značkami
príslušných spoločností.

background image

SKWW

1

slovensky

Obsah

1 Úvod

Produkt HP LaserJet série 3300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Požiadavky na životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Požiadavky na pripojenie do siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Použitie podporovaného tlačového servera HP Jetdirect . . . . . . 10

2 Nastavenie produktu

Zostavenie produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rozbalenie produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Zapojenie kábla tlačiarne do zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Inštalácia tlačovej kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inštalácia a naplnenie zásobníka papiera a prioritného
zásobníka papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Inštalácia automatického podávača dokumentov . . . . . . . . . . . . 15
Zapojenie napájacieho kábla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skontrolujte si svoj postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Autotest tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Autotest kopírky s použitím automatického podávača

dokumentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Autotest kopírky s použitím plochého skenera . . . . . . . . . . . . . . 17
Vytlačenie mapy riadiaceho panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Dokončenie nastavenia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pripojenie tlačiarne k počítaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Zapojenie tlačiarne k počítaču. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pripojenie tlačiarne k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pripojenie produktu 3320n do siete pomocou tlačového

servera HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Inštalácia tlačového servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Inštalácia softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Nainštalovať softvér produktu (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Inštalácia samostatného ovládača tlačiarne (Windows) . . . . . . . 23
Inštalácia samostatného ovládača tlačiarne (Windows XP) . . . . 23
Inštalácia softvéru (Macintosh OS 9.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Inštalácia softvéru (Macintosh OS X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

background image

2

SKWW

3 Odstraňovanie problémov

Problémy s produktom HPLaserJet série 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Použitie tabuľky problémov a ich riešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Prístup k elektronickej používateľskej príručke

zo softvéru produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Otvorenie elektronickej používateľskej príručky

z disku CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Získanie informácií cez telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Získanie informácií na Internete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Získanie informácií pomocou e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

background image

SKWW

Produkt HP LaserJet série 3300 3

slovensky

1