HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Použitie podporovaného tlačového servera HP Jetdirect

background image

Použitie podporovaného tlačového servera
HP Jetdirect

Ak pripojujete produkt do siete s tlačovým serverom HP Jetdirect
zakúpeným oddelene od produktu HP LaserJet 3320n, použite pre
nastavenie produktu nasledujúci postup.

1

Pri zostavovaní hardvéru vášho produktu postupujte podľa
inštrukcií v tejto príručke.

2

Pre pripojenie produktu HP LaserJet série 3300 do siete použitím
jedným z podporovaných tlačových serverov HP Jetdirect
uvedených vyššie si pozrite dokumentáciu tlačového servera.

3

Informácie o inštalácii softvéru priloženého k produktu HP LaserJet
série 3300 nájdete v časti

“Inštalácia softvéru” na strane 21

.

Poznámka

Neinštalujte priložený softvér na žiadny oddelene zakúpený tlačový
server HP Jetdirect. Použite softvér z disku CD-ROM produktu
HP LaserJet série 3300.

background image

SKWW

Zostavenie produktu 11

slovensky

2