HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Autotest kopírky s pou˛itím automatického podávaèa dokumentov

background image

Autotest kopírky s použitím automatického
podávača dokumentov

Použite konfiguračnú stránku, ktorú ste práve vytlačili, pre test kopírky.

1

Nastavte vodiace lišty automatického podávača dokumentov na
rozmer konfiguračnej stránky.

2

Umiestnite konfiguračnú stránku do automatického podávača
dokumentov kratšou hranou vpredu a potlačenou stranou hore.
Skontrolujte či riadiaci panel zobrazuje Document Loaded
(Dokument zavedený).

3

Na riadiacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo start/copy (Spustiť
kopírovanie).

Kopírka vyrobí kópiu konfiguračnej stránky a riadiaci panel sa vráti do
stavu Ready (Pripravené). Ak sa stránka úspešne neskopíruje, pozrite
si časť

“Odstraňovanie problémov” na strane 27

.

1

2

background image

SKWW

Skontrolujte si svoj postup 17

slovensky