HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Otvorenie elektronickej pou˛ívate½skej príruèky zdisku CD-ROM

background image

Otvorenie elektronickej používateľskej príručky
z disku CD-ROM

Ak nemáte nainštalovaný softvér produktu, môžete si prezrieť
elektronickú používateľskú príručku nasledujúcim spôsobom:

1

Ak vložíte disk CD do jednotky CD-ROM, zobrazí sa Uvítacia
obrazovka.

• Ak sa Uvítacia obrazovka neobjaví, kliknite na Štart na hlavnom

paneli Windows, ukážte na Spustiť, napíšte Z:\setup (kde Z je
písmeno jednotky CD) a kliknite na OK.

2

Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Documentation
(Dokumentácia).

3

Na obrazovke Dokumentácia kliknite v časti v okne volieb User
Guide Viewing na PDF Format alebo HTML Help Format.

Poznámka

Ak používate systém Windows 95 a chcete zobraziť alebo vytlačiť príručku
vo formáte HTML, musíte mať program Internet Explorer 4.01 alebo novší.

Pre prezeranie, alebo tlačenie elektronickej používateľskej príručky vo
formáte PDF musíte mať nainštalovaný program Adobe® Acrobat Reader.