HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - TCP/IP-protokolliinformation

background image

TCP/IP-protokolliinformation

Anger aktuella status- och parametervärden för TCP/IP-nätverksprotokoll.

Unicast Packets

Received

Det antal ramar som är särskilt adresserade till skrivarservern. Denna siffra
inkluderar inte broadcast- eller multicast-paket.

Bad Packets Received

Det totala antalet ramar (paket) som skrivarservern tagit emot med fel.

Framing Errors

Received

Det maximala antalet CRC-fel (Cyclic Redundancy Check) och ramfel.
CRC-fel är ramar som tagits emot med CRC-fel. Ramfel är ramar som tagits
emot med justeringsfel. Ett stort antal ramfel kan tyda på ett kabelproblem i
nätverket.

Total Packets

Transmitted

Det totala antalet ramar (paket) som överförts utan fel.

Unsendable Packets

Det totala antalet ramar (paket) som inte kunde överföras på grund av fel.

Transmit Collisions

Antalet ramar som inte överförts pga. upprepade kollisioner.

Transmit Late

Collisions

Det antal ramar (paket) som inte kunde överföras på grund av att en sen
kollision uppstod. Ett stort antal kan tyda på ett kabelproblem i nätverket.

Meddelande

Beskrivning

Status

Current TCP status:

Ready

skrivarservern väntar på data via TCP/IP.

Disabled

TCP/IP har inaktiverats manuellt.

Initializing

skrivarservern söker efter BOOTP-servern eller

försöker hämta konfigurationsfilen via TFTP. Ett extra
statusmeddelande kan också visas.

En felkod och ett meddelande visas om skrivarservern inte är redo.

Host Name

Det värdnamn som konfigurerats för skrivarservern. Det kan vara avkortat.

Not Specified

inget värdnamn har angivits i ett BOOTP-svar eller

en TFTP-konfigurationsfil.

NPIxxxxxx

standardnamnet är NPIxxxxxx, där xxxxxx är de sista sex

siffrorna i LAN-maskinvaruadressen (MAC).

IP Address

Den IP-adress (Internet Protocol) som tilldelats skrivarservern. Detta är en
obligatorisk post för funktion i ett TCP/IP-nätverk. Vid initieringen visas det
tillfälliga värdet 0.0.0.0. Efter två minuter tilldelas IP-standardadressen
192.0.0.192, som eventuellt inte är giltig i ditt nätverk.

Not Specified

ingen IP-adress har angivits eller också är värdet

noll.

Meddelande

Beskrivning

background image

206 16 Felsöka nätverksproblem

SVWW

Subnet Mask

Den nätmask som konfigurerats för skrivarservern. Vid initieringen visas
det tillfälliga värdet 0.0.0.0. Beroende på konfigurationsparametrarna kan
skrivarservern automatiskt tilldela ett användbart standardvärde.

Not Specified

ingen nätmask har konfigurerats.

Default Gateway

IP-adressen för den gateway som används vid paketöverföring utanför det
lokala nätverket. Bara en standardgateway kan konfigureras. Vid
initieringen visas det tillfälliga värdet 0.0.0.0. Om inte, används
skrivarserverns IP-adress.

Not Specified

ingen standardgateway har konfigurerats.

Config By

Anger hur skrivarservern fått sin IP-konfiguration:

BOOTP

automatisk konfiguration via en BOOTP-server.

BOOTP/TFTP

automatisk konfiguration via en BOOTP-server och en

TFTP-konfigurationsfil.

DHCP

automatisk konfiguration via en DHCP-server.

DHCP/TFTP

automatisk konfiguration via en DHCP-server och en

TFTP-konfigurationsfil.

RARP

automatisk konfiguration via RARP-protokoll (Reverse Address

Resolution Protocol).

User Specified

manuell konfiguration via Telnet, skrivarens

kontrollpanel, HP Web JetAdmin, en inbäddad webbserver eller någon
annan metod.

Default IP

IP-standardadressen tilldelades. Denna adress är

kanske inte giltig i ditt nätverk.

Not Configured

skrivarservern har inte konfigurerats med

IP-parametrar. Kontrollera att TCP/IP är aktiverat eller sök efter
felstatus.

BOOTP Server

or

DHCP Server

or

RARP Server

Visas om BOOTP, DHCP eller RARP används för TCP/IP-konfiguration. Det
anger IP-adressen för det system som svarar på skrivarserverns begäran
för automatisk TCP/IP-konfiguration via nätverket.

Not Specified

konfigurationsserverns IP-adress kunde inte

avgöras eller var angiven till noll i svarspaketet.

BOOTP/DHCP Server

Visas vid initiering medan skrivarservern försöker hämta sin
TCP/IP-konfiguration från en BOOTP- eller DHCP-server. Den tillfälliga
adressen som visas är 0.0.0.0.

Not Specified

konfigurationsserverns IP-adress kunde inte

avgöras eller var angiven till noll i svarspaketet.

TFTP Server

IP-adressen för det system där TFTP-konfigurationsfilen finns. Vid
initieringen visas det tillfälliga värdet 0.0.0.0.

Not Specified

ingen TFTP-server har angivits.

Config File

Namnet på skrivarserverns konfigurationsfil. Filens sökväg kanske avkortas
för att få plats på två rader.

Not Specified

ingen fil angavs i BOOTP-svaret från värden.

Meddelande

Beskrivning

background image

SVWW

Tolka konfigurationssidan 207

Domain Name

DNS-namnet (Domain Name System) på den domän där skrivarservern
finns (t ex support.jobbet.se). Detta är inte ett fullständigt kvalificerat
DNS-namn eftersom värdskrivarnamnet inte anges (t. ex.:
skrivare1.support.jobbet.com).

Not Specified

inget domännamn har konfigurerats för

skrivarservern.

DNS Server

IP-adressen för DNS-servern (Domain Name System).

Not Specified

en DNS-servers IP-adress har inte konfigurerats i

skrivarservern.

WINS Server

IP-adressen för WINS-servern (Windows Internet Name Service).

Not Specified

en WINS-servers IP-adress har inte konfigurerats i

skrivarservern.

Syslog Server

IP-adressen för syslog-servern som konfigurerat för skrivarservern.

Not Specified

ingen syslog-server har angivits.

Idle Timeout

Timeout-värdet, uttryckt i sekunder, efter vilket skrivarservern stänger en
overksam TCP-utskriftsdataanslutning. Giltiga värden är heltal mellan 0 och
3 600 sekunder. Värdet noll stänger av timeout-mekanismen.
Standardvärdet är 270 sekunder.

SLP

Anger om skrivarservern ska skicka SLP-paket (Service Location Protocol)
som används av systemprogram för automatiserad installation.

Enabled

skrivarservern skickar SLP-paket.

Disabled

skrivarservern skickar inga SLP-paket.

Access List

Anger om en värdbehörighetslista konfigurerats för skrivarservern. En
värdbehörighetslista anger IP-adresser för enskilda system eller ett
IP-nätverk av system som har behörighet att använda skrivarservern och
enheten.

Specified

en värdbehörighetslista har konfigurerats för

skrivarservern.

Not Specified

ingen värdbehörighetslista har konfigurerats för

skrivarservern. Alla system får använda skrivarservern.

Web JetAdmin URL

Om HP Web JetAdmin hittar skrivarservern i nätverket visas webbadressen
(URL) till värdsystemet som används för HP Web JetAdmin-tjänster.
Webbadressen är begränsad till två rader och kan vara avkortad.

Not Specified

webbadressen till HP Web JetAdmin-värdsystemet

kunde inte identifieras eller har inte konfigurerats.

Meddelande

Beskrivning

background image

208 16 Felsöka nätverksproblem

SVWW