วิธีใช้ HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series

background image

hp LaserJet 3300 mfp

background image
background image

   

คูมือผูใช

background image

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

ขอมูลดานลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

©

2002

ของ

Hewlett-Packard Company

ค.ศ. 2002
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซํ้า ดัดแปลง

แกไขหรือแปล โดยไมไดรับการ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร

เวนแตกรณีที่ไดรับการยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
หมายเลขชิ้นสวน: C9124-90976

Edition 2, February 2002

ขอกําหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวา

ตรงตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอล

คลาส B ตามกฎ FCC สวนที่ 15

ขอจํากัดดังกลาวกําหนดไวเพื่อ

ปองกันสัญญาณรบกวนที่เปน

อันตราย เมื่อใชงานอุปกรณในเขต

ที่อยูอาศัย เนื่องจากอุปกรณนี้กอให

เกิด ใช และแผพลังงานคลื่นความถี่

วิทยุ หากไมไดรับการติดตั้งและ

ใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด

สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย

อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวา

การรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นใน

การติดตั้งกรณีใดๆ ถาอุปกรณทําให

เกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอ

เครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน

ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปด

สวิตชที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไข

การรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้
เปลี่ยนทิศทางเสาอากาศรับสัญญาณ
วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ

วิทยุใหหางกันมากกวาเดิม
ตออุปกรณเขากับเตาเสียบที่ใชวงจร

คนละวงจรกับเตาเสียบซึ่งเสียบ

อุปกรณรับสัญญาณอยู
ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิค

ที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ

ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการ

อนุมัติโดยชัดแจงจาก HP จะสามารถ

ทําใหอํานาจของผูใชในการใชงาน

อุปกรณนี้สิ้นสุดลง
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด

ประเภท B วรรค 15 ของขอกําหนด

FCC จะตองใชเคเบิลที่มีฉนวนหุม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ขอบังคับตางๆ โปรดดูที่คูมือผูใช

ฉบับอิเล็กทรอนิกสของ HP

LaserJet 3300

การรับประกัน
ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา
Hewlett-Packard ไมรับประกัน

เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ในเอกสารนี้
HEWLETT -PACKARD ไมรับ

ประกันโดยนัยอันเกี่ยวเนื่องกับ

การจําหนายและความเหมาะสม

ของผลิตภัณฑสําหรับวัตถุประสงค

เฉพาะใดๆ
Hewlett-Packard จะไมขอรับผิด

เกี่ยวกับความเสียหายอันเปนเหตุ

บังเอิญ หรือเปนผลสืบเนื่องใดๆ

ไมวาทางตรง หรือทางออมที่เกี่ยวของ

กับการจัดหาหรือการใชงานเอกสาร

ฉบับนี้

การรับรองเครื่องหมายการคา
Microsoft

®

, Windows

®

,

และWindows NT

®

เปนเครื่องหมาย

การคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

ของMicrosoft Corporation
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่อางถึงในที่นี้อาจ

เปนเครื่องหมายการคาของบริษัทที่

กลาวถึงนั้นๆ

background image

THWW

1

สารบัญ

1 เริ่มรูจักกับผลิตภัณฑของคุณ

รูจักกับผลิตภัณฑของคุณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HP LaserJet 3300se mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

รูจักกับสวนตางๆ ของอุปกรณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ HP LaserJet 3300 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

รูจักกับแผงควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ปุมควบคุมการสงโทรสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ปุมตัวเลขและอักขระอื่นๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
เมนูและการสั่งยกเลิกงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ปุม Copy, Scan และ Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

รูจักกับเครื่องพรินตเซิรฟเวอร HP Jetdirect 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
รูจักกับซอฟตแวรตางๆ ของผลิตภัณฑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 เริ่มตนใชงาน

หาตําแหนงสําหรับติดตั้งอุปกรณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
การเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเครื่องพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
การติดตั้งตลับหมึก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
การติดตั้งถาดปอนกระดาษและปอนกระดาษลงในถาด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
การติดตั้งถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
การเชื่อมตอสายไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
การวางตนฉบับเพื่อการทําสําเนาหรือสแกน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

การวางเอกสารตนฉบับลงบนสแกนเนอรแบบตั้งโตะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
การปอนเอกสารเขากับถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ตรวจสอบการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

การสั่งใหเครื่องตรวจสอบการทํางานโดยอัตโนมัติ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
การทดสอบการทําสําเนาโดยใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
การทดสอบการทําสําเนาโดยใชสแกนเนอรแบบตั้งโตะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
การสั่งพิมพเมนูตางๆ ของแผงควบคุมการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

background image

2

THWW

3 การปรับเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพ

การกําหนดคาตางๆ ใหเครื่องพิมพ HP LaserJet 3300 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
การสั่งพิมพเอกสารแสดงการกําหนดรายละเอียดของเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

การสั่งพิมพเอกสารแสดงการกําหนดรายละเอียดของเครื่อง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

การสั่งพิมพเมนูตางๆ ของแผงควบคุมการทํางาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

การสั่งพิมพเมนูตางๆ ของแผงควบคุมการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

การกําหนดคาดีฟอลตเดิมใหกับเครื่อง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

การกําหนดคาดีฟอลตเดิมใหกับเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแผงควบคุมการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแผงควบคุมการทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การเปลี่ยนคาดีฟอลตของขนาดกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การเปลี่ยนคาดีฟอลตของขนาดกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การกําหนดระดับความดังของเสียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

การปรับระดับความดังของเสียงเตือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
การปรับระดับความดังของแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
การปรับระดับความดังของแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
การปรับระดับความดังของเสียงกดปุมบนแผงควบคุมการทํางานของเครื่อง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

การเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

การเปลี่ยนคาดีฟอลตใหกับแอพพลิเคชั่นตางๆ (ในระบบปฏิบัติการ Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
การเปลี่ยนคาดีฟอลตใหกับแอพพลิเคชั่นตางๆ (ในระบบปฏิบัติการ Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . 41
การเปลี่ยนคาชั่วคราวจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (ในระบบปฏิบัติการ Windows) . . . . . . . . . . . . . . . 42
การเปลี่ยนคาชั่วคราวจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

(ในระบบปฏิบัติการ Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4 การพิมพ

การพิมพงานโดยปอนกระดาษเอง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

การพิมพงานโดนใชการปอนกระดาษเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

การสั่งหยุดงานพิมพหรือยกเลิกงานพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ไดรเวอรของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ทําความเขาใจเรื่องการกําหนดคุณภาพงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

การเปลี่ยนการกําหนดคุณภาพการพิมพแบบชั่วคราว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
การเปลี่ยนคุณภาพการพิมพสําหรับการพิมพตอไปทั้งหมด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
การใชงาน EconoMode (ประหยัดหมึกพิมพ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

การปรับคุณภาพการพิมพสําหรับสื่อแตละประเภท. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

การกําหนดคุณภาพการพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

การพิมพซองจดหมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

การพิมพซองจดหมายซองเดียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
การพิมพซองจดหมายจํานวนหลายซอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

การพิมพแผนใสและฉลากตางๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

background image

THWW

3

การพิมพแผนใสหรือฉลาก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

การพิมพหัวกระดาษหรือกระดาษฟอรม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

การพิมพหัวกระดาษหรือกระดาษฟอรม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

การพิมพกระดาษขนาดอื่นๆ หรือกระดาษพิมพนามบัตร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

การพิมพกระดาษขนาดอื่นๆ หรือกระดาษพิมพนามบัตร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

การสั่งพิมพงานสองหนา (Manual duplexing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

การพิมพงานสองหนาโดยใชกระดาษบาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
การพิมพสองหนาโดยใชกระดาษหนาหรือกระดาษพิมพ นามบัตร (รับงานที่ถาดรับงานดานขาง) . . . . . 54

การพิมพงานหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

การพิมพงานหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (วินโดวส) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
การพิมพงานหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (แมคอินทอช) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

การพิมพปกหนังสือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

การพิมพปกหนังสือ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

การพิมพลายน้ํา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

การพิมพลายน้ํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5 การทําสําเนา

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
การปรับคุณภาพของการทําสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

การปรับคุณภาพของการทําสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

การปรับคาดีฟอลตสําหรับการทําสําเนาเอกสาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

การปรับคุณภาพสําหรับการทําสําเนาเอกสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ปรับระดับความเขมของหมึกและความคมชัดในงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

การปรับระดับความเขมของหมึกและความคมชัดในงานพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

การปรับคาความเขมของการทําสําเนาแบบดีฟอลต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การปรับคาความเขมของการทําสําเนาแบบดีฟอลต. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การทําสําเนาเอกสารแบบยอหรือขยายจากตนฉบับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การทําสําเนาเอกสารแบบยอหรือขยายจากตนฉบับ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การปรับคาดีฟอลตของขนาดในการทําสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

การเปลี่ยนคาดีฟอลตของการทําสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

การทําสําเนาโดยใชการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

การปรับคาการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติของการทําสําเนาปจจุบัน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
การเปลี่ยนคาดีฟอลตของการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

การเปลี่ยนจํานวนชุดของการทําสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

การปรับคาจํานวนการทําสําเนาของการทําสําเนาปจจุบันทําไดโดย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
การเปลี่ยนคาดีฟอลตของจํานวนชุดการทําสําเนา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

การใชซอฟตแวร HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

การเขาใชงานซอฟตแวร HP LaserJet Copier (วินโดวสหรือแมคอินทอช) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

การใชซอฟตแวร HP LaserJet Copy Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

background image

4

THWW

การเขาใชงาน HP LaserJet Copy Plus (วินโดวส) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
การเขาใชงาน HP LaserJet Copy Plus (แมคอินทอช) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

การทําสําเนารูปถาย, ตนฉบับพิมพสองหนาหรือหนังสือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

การทําสําเนาหรือสแกนรูปถาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
การทําสําเนาเอกสารที่พิมพสองดานเปนจํานวนหลายหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
การทําสําเนาหนังสือ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6 การสแกน

ทําความเขาใจวิธีการตางๆ ในการสแกนเอกสาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
การสแกนจากแผงควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ในการสแกนโดยกดปุม Scan ที่แผงควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
การใชปุม scan to โดยใชการเชื่อมตอผานพอรต USB หรือพอรตขนาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
การใชปุม scan to ผานเน็ตเวิรค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
การตั้งโปรแกรมใหกับปุม scan to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
การตั้งโปรแกรมใหกับปุม start scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

การยกเลิกการสแกนเอกสาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
การสแกนโดยใชซอฟแวรของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

การสแกนโดยใช HP LaserJet Director (วินโดวส) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
การสแกนโดยใช HP LaserJet Director (แมคอินทอช) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
การสแกนครั้งละหนา (วินโดวส). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
การสแกนครั้งละหนา (แมคอินทอช). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

การสแกนจากซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

การใชสแกนเนอรสแกนตัวอยางงาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

การใชงานไฟลขอความหรือรูปภาพที่สแกนไว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

การเรียกใชงานรูปที่สแกนไว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
การใชคุณสมบัติ archive (แมคอินทอช). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

การสแกนโดยใช OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

การแกไขขอความที่สแกนเขามา (วินโดวสหรือแมคอินทอช). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
การเปลี่ยนซอฟตแวรสําหรับทํางานรวมกับ OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
การใชคุณสมบัติ OCR ของ HP LaserJet Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

เพิ่มความคมชัดใหรูปดวย HP LaserJet Document Manager หรือ HP Photo Center . . . . . . . . . . . . . . . 78

การเรียกใชงานคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับรูป (วินโดวส) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

การเพิ่มคําอธิบายประกอบใหเอกสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

การใชงานคําอธิบายประกอบของ HP LaserJet Document Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
การเปลี่ยนการกําหนดคาของการเพิ่มคําอธิบายประกอบ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

การเพิ่มคําอธิบายประกอบใหกับไฟลรูปภาพที่สแกน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
การสงไฟลที่สแกนแนบไปกับอีเมล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

การสงไฟลที่สแกนแนบไปกับอีเมล (วินโดวส) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
การสงไฟลที่สแกนแนบไปกับอีเมล (แมคอินทอช) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
การสงไฟลที่สแกนไปกับอีเมลในโหมดอื่นๆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

background image

THWW

5

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

คําแนะนําเกี่ยวกับความคมชัดและสี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7 การสงแฟกซ

การกําหนดขอมูลสวนหัวของแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

การกําหนดขอมูลสวนหัวของแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

การตั้งคาโหมดตอบรับ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

การตั้งคาโหมดรับสาย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

การใสเอกสารตนฉบับเพื่อสงแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

การใสเอกสารตนฉบับสําหรับสงแฟกซลงในถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

การสงแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

การสงแฟกซถึงผูรับคนเดียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
การสงแฟกซถึงผูรับหลายคน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
การสงแฟกซโดยใชรหัสสงแฟกซกลุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
การสงแฟกซไปยังกลุมเฉพาะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

การยกเลิกการสงแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

การยกเลิกแฟกซที่กําลังสง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
การยกเลิกการสงแฟกซโดยดูจากสถานะการสงแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

การหมุนหมายเลขเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

การลบหมายเลขแฟกซออกจากหนวยความจํา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

การหมุนซ้ําดวยตนเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

การหมุนซ้ําดวยตนเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

การสงแฟกซในอนาคต. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

การสงแฟกซในอนาคต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

การรับแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

การรับแฟกซเมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
การพิมพแฟกซซ้ํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
หากตองการล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซใด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

การรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

การปดการตั้งคาการรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

เกี่ยวกับรหัสหมุนเร็ว ปุมหมุนเร็ว หรือรหัสสงแฟกซกลุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

รหัสหมุนเร็วและปุมหมุนเร็ว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
การลบรหัสหมุนเร็วและปุมหมุนเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
การตั้งโปรแกรมรหัสหมุนเร็วและปุมหมุนเร็วอยางรวดเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
การตั้งโปรแกรมปุมหมุนเร็วสําหรับการโทรทางไกล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

การจัดการรหัสสงแฟกซกลุม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

การตั้งโปรแกรมรหัสสงแฟกซกลุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

6

THWW

การลบรหัสสงแฟกซกลุม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
การลบหมายเลขออกจากรหัสสงแฟกซกลุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

การลบรายการสมุดโทรศัพททั้งหมด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

การลบรายการสมุดโทรศัพททั้งหมด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

การกดปุมเรียกตัวอักษร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ตารางปุมอักษร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
การปอนตัวหยุดหรือรอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

การใสหมายเลขนําหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

การกําหนดหมายเลขนําหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

การสงแฟกซตอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

การสงแฟกซตอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

การสงแฟกซสํารวจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

การสํารวจ (ขอแฟกซจาก) แฟกซเครื่องอื่น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

การใชงานเครื่องโทรศัพทพวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

การกําหนดใหสายโทรศัพทพวงทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

การสงแฟกซโดยหมุนหมายเลขจากเครื่องโทรศัพท. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

การสงแฟกซโดยหมุนหมายเลขจากเครื่องโทรศัพท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

การเปลี่ยนระดับเสียงของเครื่อง LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

การเปลี่ยนระดับเสียงเครื่องแฟกซ (สายโทรศัพท) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
การเปลี่ยนระดับเสียงกริ่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

การเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

การเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

การเปลี่ยนความแตกตางของสีที่ระบบตั้งไว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

การเปลี่ยนความแตกตางของสีที่ระบบตั้งไว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

การเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อคนหาสัญญาณหมุนหมายเลข . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

กาเปลี่ยนการคนหาสัญญาณหมุนหมายเลข. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

การเปลี่ยนวิธีรับสายแฟกซเรียกเขา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

การตั้งโหมดตอบรับเปนอัตโนมัติหรือรับสายเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

การเปลี่ยนเสียงกริ่งตอบรับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

การกําหนดจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งตอบรับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

บริการรูปแบบเสียงคืออะไร? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
คุณจะใชบริการไดอยางไร? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
คุณจะทราบไดอยางไรวาบริการนี้ทํางาน? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งตอบรับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

การเปลี่ยนโหมดคนหาสัญญาณเงียบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

การเปลี่ยนโหมดคนหาสัญญาณเงียบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

การเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อยอขนาดเอกสารแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

การเปลี่ยนการยอขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

การตั้งใหตัวเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับทํางาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

background image

THWW

7

การตั้งใหตัวเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

การเปลี่ยนการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

การเลือกโหมดหมุนหมายเลขแบบ tone หรือ pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

การเลือกโหมดหมุนหมายเลขแบบ tone หรือ pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

การเปลี่ยนการตั้งคาการหมุนซ้ํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

การกําหนดใหตัวเลือกหมุนซ้ําเมื่อสายไมวางทํางานหรือไมทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
การกําหนดใหตัวเลือกหมุนซ้ําเมื่อไมรับสายทํางานหรือไมทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

การใชรหัสคิดคาบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

การกําหนดใหรหัสคิดคาบริการทํางานหรือไมทํางาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

การเปลี่ยนการตั้งคาV.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

การกําหนดใหการตั้งคา V.34 ทํางานหรือไมทํางาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

การจัดการบันทึกและรายงานเกี่ยวกับแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
การพิมพบันทึกการใชงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

การพิมพบันทึกการใชงานแฟกซ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

การตั้งคาใหพิมพบันทึกการใชงานแฟกซอัตโนมัติ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

การตั้งคาใหพิมพบันทึกการใชงานแฟกซอัตโนมัติ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

การพิมพรายงานแฟกซ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

การพิมพรายงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

การตั้งเวลาพิมพรายงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

การตั้งเวลาพิมพรายงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

การรวมแฟกซหนาแรกไวในรายงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การรวมแฟกซหนาแรกไวในรายงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การพิมพรายงานสมุดโทรศัพท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การพิมพรายงานสมุดโทรศัพท. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

การพิมพรายงานบันทึกการทํางานของโปรโตคอล T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

การพิมพรายงานบันทึกการทํางานของโปรโตคอล T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
การตั้งเวลาพิมพรายงานบันทึกการทํางานของโปรโตคอล T.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

การพิมพรายการแฟกซที่ถูกล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

การพิมพรายการแฟกซที่ถูกล็อค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

การพิมพรายงานแฟกซทั้งหมด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

การพิมพรายงานแฟกซทั้งหมด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

8 การใชงานในระบบเน็ตเวิรค

รูจักกับคุณสมบัติตางๆ และความสามารถของ print server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
การใชงานโปรโตคอลของเน็ตเวิรค. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
การติดตั้งซอฟตแวร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
สิ่งที่ตองใชในการตอเน็ตเวิรค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

background image

8

THWW

การติดตั้งพรินตเซิรฟเวอร 310x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

การเชื่อมตออุปกรณเขากับเน็ตเวิรค. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเน็ตเวิรค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
การใชงานเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

สิ่งตางๆ ที่จําเปน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
เว็บบราวเซอรที่สามารถใชได. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
การเริ่มใชงานเว็บเซิรฟเวอรในพรินตเซิรฟเวอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

การใชงาน HP Web JetAdmin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
การใชงาน BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

การติดตั้งเซิรฟเวอร BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ไฟล Bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

การใชงาน DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

เซิรฟเวอร UNIX:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Windows NT 4.0 servers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Windows 2000 servers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
การกําหนดคาคอนฟกของพรินตเซิรฟเวอรในการกําหนดคาคอนฟกให DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

การยายไปทํางานในเน็ตเวิรคอื่น. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
การพิมพหนาเอกสารคอนฟกของพรินตเซิรฟเวอร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

การพิมพเอกสารคอนฟกของ Jetdirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

9 การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

สําหรับการทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
สําหรับการทําความสะอาดกระจก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
การทําความสะอาดฝาครอบเครื่องสแกน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

การทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

การทําความสะอาดทางเดินกระดาษของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

การทําความสะอาดลอปอนกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

การทําความสะอาดลูกกลิ้งยาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

การเปลี่ยนลอปอนกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

การทําความสะอาดลูกยางปอนกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

การเปลี่ยนอุปกรณแยกกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

การเปลี่ยนอุปกรณแยกกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

การติดตั้งอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ใหม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

การติดตั้งอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติกลับเขาที่หรือ เปลี่ยนอุปกรณใหม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

การเปลี่ยนลอปอนกระดาษของอุปกรณ ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
การถอดและเปลี่ยนหนากากของแผงควบคุมการทํางานของอุปกรณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

background image

THWW

9

10 วัสดุสําหรับพิมพ

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

ขนาดวัสดุสําหรับพิมพที่สนับสนุน (เครื่องพิมพ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

คําแนะนําในการใชวัสดุสําหรับพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

กระดาษ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
ตารางปญหาเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพที่พบบอย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ฉลาก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
แผนใส. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ซองจดหมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
กระดาษแข็งและวัสดุสําหรับพิมพที่หนัก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

การเลือกวัสดุพิมพสําหรับ ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

11 ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP

การสั่งซื้อชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

แผนผังชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
โมดูลพลังงาน (เฉพาะรุนใชงานแบบเครือขาย) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

ตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

นโยบายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
การเก็บตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
การรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
การประหยัดผงหมึก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

DIMM (หนวยความจําหรือแบบตัวอักษร) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

การทดสอบการติดตั้งและการถอด DIMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
การติดตั้ง DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
การถอด DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

12 การแกไขปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

เครื่องพิมพไมเปดหรือไมพิมพงาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ไมพิมพหนาเอกสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
หนาเอกสารที่พิมพมีปญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
ขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
ปญหาในการจัดการกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

งานพิมพเอียง (โคงงอ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
More than one sheet feeds at one time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
เครื่องพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
กระดาษมวนเมื่อปอนผานเครื่องพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

background image

10

THWW

หนาที่พิมพแตกตางจากที่ปรากฏบนจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
การแกไขกระดาษติดขัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

การแกไขกระดาษติดขัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
การแกไขกระดาษติดขัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
เคล็ดลับในการปองกันกระดาษติดขัด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

หมึกซีดจางหรือเลือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
ผงหมึกเลอะเปนจุด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
หมึกขาดเปนชวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
หมึกเลอะเปนเสนในแนวตั้ง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
พื้นหลังสีเทา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ผงหมึกเปอน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ผงหมึกไมติด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
รอยเปอนซ้ําในแนวตั้ง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
ตัวอักษรผิดรูป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
หนาเอกสารเอียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
กระดาษมวนหรือเปนคลื่น. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
กระดาษยนหรือพับ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
เสนขอบหมึกกระจัดกระจาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

ขอความแสดงขอผิดพลาดที่สําคัญ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
ขอความเตือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
ขอความแจงเตือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

13 การคนหาจุดที่ทําใหเกิดปญหา การทําสําเนาเอกสาร

สําเนาเอกสารไมออกจากเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
สําเนาที่ออกมาเปนกระดาษเปลา หรืองานพิมพที่ออกมาขาดหาย หรือจาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

การปองกันปญหา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

การแกปญหากระดาษติดที่ ADF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

การแกไขปญหากระดาษติดจาก ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
การแกปญหากระดาษติดใน ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

การระบุและแกไขปญหาการทําสําเนา/สแกน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

เกิดแถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
พิมพออกมาเปนกระดาษเปลา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
เขมหรือซีดเกินไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
งานพิมพออกมาเปนเสน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
เกิดจุดหรือริ้วสีดํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
ขอความไมชัดเจน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
ขนาดเล็กลง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

background image

THWW

11

14 การคนหาจุดที่ทําใหเกิดปญหา การสแกน

ภาพที่สแกนออกมามีคุณภาพต่ํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน หรือขอความบางสวนหายไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
ไมสามารถแกไขขอความได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
ใชเวลาในการสแกนมากเกินไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหนาจอ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
เครื่องสแกนไมทํางาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
การปรับปรุงคุณภาพการสแกน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

การปองกันปญหา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

การระบุและแกไขปญหาการสแกน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

พิมพออกมาเปนกระดาษเปลา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
เขมหรือซีดเกินไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
งานพิมพออกมาเปนเสน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
เกิดจุดหรือริ้วสีดํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
ขอความไมชัดเจน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
ขนาดเล็กลง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

15 การคนหาจุดที่ทําใหเกิดปญหา การใชงานแฟกซ

ปญหาการใชงานแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
เครื่องหยุดปอนเอกสารระหวางการสงแฟกซ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

เอกสารมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไปสําหรับ ADF หรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
เครื่องแฟกซที่คุณสงเอกสารไปใหมีปญหาหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
สายโทรศัพทมีปญหาหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

เครื่องรับแฟกซแตไมสง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

เครื่องพิมพอยูในระบบ PBX หรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
การเขื่อมตอของโทรศัพทมีปญหาหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

สัญญาณสงแฟกซออกดังไมหยุด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
แฟกซที่คุณสงไมถึงที่รับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

เครื่องที่รับแฟกซไมไดเปดใชงานหรือ หรือเกิดขอผิดพลาดใดๆ ขึ้นหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
แฟกซรอดําเนินการอยูในหนวยความจําหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

ไมสามารถโทรออกไปยังหมายเลขแฟกซยาวๆ ได. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
ไมสามารถรับแฟกซจากโทรศัพทเครื่องพวงได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

เปดใชงานการตั้งคาโทรศัพทครื่องพวงไวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
ตอสายโทรศัพทไวแนนแลวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

ไมสามารถรับสายพูดจากเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องตอบรับที่เชื่อมตอกับ สายโทรศัพทได . . . . . . . . . . . . . 197

เชื่อมตอสายโทรศัพทอยางถูกตองแลวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
ตั้งคาโหมดตอบรับและจํานวนกริ่งเรียกเขาไวอยางเหมาะสมแลวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
เครื่องตอบรับหรือโทรศัพททํางานหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

ไมสามารถรับสายแฟกซเขาได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

background image

12

THWW

ตั้งคารับสายดวยตนเองไวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
ตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาไวเหมาะสมแลวหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
เปดใชงานคุณสมบัติรูปแบบการตอบรับไวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
เชื่อมตอสายโทรศัพทอยางถูกตองแลวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
เครื่องตอบรับกําลังเลนขอความเสียงอยูหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
มีอุปกรณเชื่อมตอกับสายโทรศัพทมากเกินไปหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
สายโทรศัพทใชงานไดหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
บริการขอความเสียงรบกวนการรับสายของเครื่องพิมพหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
กระดาษในเครื่องหมดหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

เครื่องสงหรือรับแฟกซชามาก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

คุณกําลังสงหรือรับงานแฟกซที่ซับซอนมากหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
เครื่องที่รับแฟกซใชโมเด็มที่มีความเร็วต่ําหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
ความละเอียดของงานแฟกซสูงเกินไปหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
การเขื่อมตอของสายโทรศัพทมีปญหาหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

เครื่องไมพิมพแฟกซ หรือพิมพไมถูกตอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

มีกระดาษในถาดปอนกระดาษหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
เลือกตัวเลือก รับที่เครื่อง PC ไวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

เครื่องพิมพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่จะพิมพเพียงแผนเดียว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ตั้งคา ลดขนาดอัตโนมัติ ไวถูกตองแแลวหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

แฟกซที่ไดรับจางเกินไป หรือพิมพออกมาเพียงครึ่งหนา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ผงหมึกในเครื่องหมดหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

เครื่องพิมพบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการโทรไมถูกตอง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ตั้งคาบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการโทรถูกตองหรือไม? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

เสียงดังหรือเบาเกินไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ตองปรับเปลี่ยนการตั้งคาระดับเสียงหรือไม?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

16 การแกปญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิรค

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแกปญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

เปดอยูและพรอมใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
เครื่องพิมพมีสถานะเปน ON และ READY หรือไม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
พอรต USB พรอมสําหรับการใชงานหรือไม (ไฟแสดงสถานะสีเขียวของพอรต USB สวางหรือไม) . . . . 203
สถานะของไฟแสดงสถานะ USB เปนอยางไร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
ไฟแสดงสถานะ Power สวางหรือไม (ไฟแสดงสถานะ Power สวางเปนสีเขียวหรือไม) . . . . . . . . . . . . 205
สัญญาณการเชื่อมตอ 10/100 สวางหรือไม (ไฟแสดงสถานะการเชื่อมตอ 10 หรือ 100 สวางหรือไม) . 206
ตรวจสอบสถานะ I/O ของพรินตเซิรฟเวอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ไมสามารถพิมพเอกสารการกําหนดรายละเอียดของเครื่องได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ขอความแจงความผิดพลาด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

03 LAN Error: EXTERNAL LOOPBACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
08 LAN Error: INFINITE DEFERRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11 LAN Error: RETRY FAULTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

background image

THWW

13

12 LAN Error: NO LINKBEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

การกําหนดคาของพรินตเซิรฟเวอร 310x ใหเปนคาเดิมที่กําหนดมาจากโรงงาน (cold reset). . . . . . . . . . . 210
การแปลความหมายของเอกสารแสดงการกําหนดรายละเอียดของเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

ขอมูลทั่วไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ขอมูลเกี่ยวกับพอรต USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
สถิติการใชงาน Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ขอมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ขอมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล IPX/SPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
ขอมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล Novell/NetWare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ขอมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
ขอมูลเกี่ยวกับโปรโตคอล DLC/LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
ขอความแจงความผิดพลาด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

การเบราส hp.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

ประมวลคําศัพท

ภาคผนวก A
รายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

ผลิตภัณฑ HP LaserJet 3300 series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

รายละเอียดผลิตภัณฑ HP LaserJet 3300 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของเลเซอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
ขอบังคับของ FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
ประกาศเพื่อความเขาใจตรงกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
ขอกําหนด DOC ของแคนาดา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
ประกาศเกี่ยวกับเลเซอรสําหรับฟนแลนด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
ประกาศ EMI ของเกาหลี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ขอกําหนด VCCI Class B ของญี่ปุน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

แฟกซของ HP LaserJet 33300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

รายละเอียดเกี่ยวกับแฟกซของผลิตภัณฑ HP LaserJet 3330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ขอกําหนด Part 68 ของ FCC (สหรัฐอเมริกา) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐอเมริกา) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
ขอกําหนด IC CS-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับประเทศในกลุมสหภาพยุโรป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

HP Jetdirect 310x print server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

รายละเอียด HP Jetdirect 310x print server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
ขอปฏิบัติตาม FCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
ออสเตรเลีย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
แคนาดา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
ขอบังคับ VCCI Class 1 ของญี่ปุน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

background image

14

THWW

ประกาศ EMI ของเกาหลี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของจีน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

โปรแกรมผลิตภัณฑเพื่อการรักษาสภาพแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

การปกปองสภาพแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
การผลิตกาซโอโซน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
การใชพลังงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
การใชโทนเนอร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
การใชกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
พลาสติก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
วัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการสงคืนและการนําวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP กลับมาใชใหม. . . . . . . . . . 252
การสงคืนภายในสหรัฐอเมริกา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
การสงคืนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
กระดาษ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
การรับประกันอยางจํากัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณอื่นๆ ที่หาซื้อได . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ขอมูลเพิ่มเติม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

แบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑ HP LaserJet 3300 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

ภาคผนวก B
การรับประกันและการอนุญาตใหใช

ขอตกลงในการอนุญาตใหใชซอฟตแวรของ HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดของ HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

ภาคผนวก C
การบริการและการสนับสนุน

การขอรับบริการฮารดแวร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

การขอรับบริการฮารดแวร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

การรับประกันอยางจํากัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
แบบฟอรมขอมูลการบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

ดัชนี

background image

THWW

15

1

เริ่มรูจักกับผลิตภัณฑของคุณ

พิจารณาหัวขอตางๆ ตอไปนี้เพื่อสรางความคุนเคยกับผลิตภัณฑ HP LaserJet 3300 series:

รูจักกับผลิตภัณฑของคุณ
รูจักกับสวนตางๆ ของอุปกรณ
รูจักกับแผงควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ
รูจักกับเครื่องพรินตเซิรฟเวอร HP Jetdirect 310x
รูจักกับซอฟตแวรตางๆ ของผลิตภัณฑ