HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒÃà¡çºµÅѺËÁÖ¡½ÔÁ½ì

background image

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผงหมึกเลอะเสื้อผา ใหเช็ดดวยผาแหง จากนั้นนําไปซักในน้ําเย็น

แลวตากใหแหง

ขอควรระวัง

น้ําที่มีอุณหภูมิสูงหรือลมรอนจากเครื่องเปาจะยิ่งทําใหผงหมึกติดแนน

4

2

3

1

5

background image

156 11 ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP

THWW

อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ

อายุการใชงานของตลับหมึกจะขึ้นอยูกับปริมาณผงหมึกที่ใชในงานพิมพของทาน ในการพิมพขอความที่ใชเนื้อที่

กระดาษ 5% ตลับหมึกมาตรฐาน (C7115A) จะพิมพไดเฉลี่ย 2,500 หนา ทานสามารถยืดอายุการใชงานตลับหมึก

(C7115X) ไดเฉลี่ย 3,500 หนา ทั้งนี้ สมมติวาทานตั้งคาความหนาแนนของการพิมพเปน 3 และไมไดใช

EconoMode (คาเหลานี้เปนคาที่กําหนดไวลวงหนา)

การรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ

เพื่อเปนการลดปริมาณขยะ Hewlett-Packard ไดจัดใหมีโปรแกรมรีไซเคิลตลับหมึกพิมพที่หมดแลว โดยมีฉลาก

สําหรับการขนสงทางเรือที่ชําระทางไปรษณียอยูในกลองบรรจุตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet ตลับใหม

ตั้งแตป 2533 โปรแกรมรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ไดเก็บรวบรวมตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet

ที่ใชแลวมากกวา 25 ลานตลับ หากตองการเขารวมโปรแกรมรีไซเคิล โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในกลองบรรจุ

ตลับหมึกพิมพกลองใหม
ในการติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP ตลับใหม โปรดดูที่

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ

หรือปฏิบัติตามคําแนะนําใน

กลองตลับหมึกพิมพ โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลบนกลองบรรจุตลับหมึกพิมพ และดูขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม

เพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับอุปกรณการพิมพของ HP ในกลองบรรจุตลับหมึกพิมพ