HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¢éͺѧ¤ÑºÊÓËÃѺ»ÃÃà·È/½°é¶·Õè㶡ÅØèÁÊËÀÒ½ÂØâû

background image

โดยตรง คือ CA11A

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับประเทศ/พื้นที่ในกลุมสหภาพยุโรป

อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาใหทํางานไดในประเทศ/พื้นที่ทั้งหมดที่อยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (Public

Switched Telephone Network) เทานั้น ความเขากันไดกับเครือขายขึ้นอยูกับการตั้งคาซอฟตแวรภายใน

ติดตอซัพพลายเออร ของอุปกรณของคุณ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชอุปกรณบนเครือขายโทรศัพทอื่น

สําหรับการใหบริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑอื่นๆ โปรดติดตอ Hewlett-Packard

ตามหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวในรายชื่อผูใชบริการที่มาพรอมกับ ผลิตภัณฑ