HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ÇÑÊ´Ø·Õèãªé㶡ÒýÔÁ½ì¢Í§ HP LaserJet

background image

โปรดดู

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑนี้เหมาะที่จะใชงานกับกระดาษ รีไซเคิลที่เปนไปตาม DIN 19309

ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑของ HP นี้มีสารปรอทบรรจุอยูในหลอดฟลูออเรสเซนต สแกนเนอร หรือจอแสดงผลแบบลิควิดคริสตัล

ซึ่งคุณควรใชความระมัดระวังในการสัมผัส
ผลิตภัณฑ HP นี้มีสารตะกั่วอยูในโลหะที่ใชเชื่อมประสานรอยตอ
แบตเตอรี่ที่จัดทําโดย Hewlett-Packard สําหรับผลิตภัณฑนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภท:

Lithium Carbon Monofluoride (แบตเตอรี่รูปเม็ดกระดุมแบบแหง)

น้ําหนัก: