HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¢é͵¡Å§ã¶¡ÒÃͶØ�ÒµãËéãªé«Í¿µìáÇÃì¢Í§ HP

background image

ภาคผนวก B

การรับประกันและการอนุญาตใหใช

โปรดดูเนื้อหาในหัวขอนี้เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันและการอนุญาตใหใช

ขอตกลงในการอนุญาตใหใชซอฟตแวรของ HP
ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดของ HP

ขอตกลงในการอนุญาตใหใชซอฟตแวรของ HP

โปรดทราบ การใชซอฟตแวรนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขการอนุญาตใหใชซอฟตแวรของ HP ซึ่งระบุไวดานลางนี้ การใช

ซอฟตแวรนี้แสดงวาคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตใหใชเหลานี้ หากคุณไมยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตใหใชเหลานี้

คุณสามารถสงซอฟตแวรดังกลาวกลับมาเพื่อรับเงินจํานวนเต็มคืนได หากซอฟตแวรนี้บรรจุรวมกับสินคาอื่น

คุณสามารถสงสินคาทั้งหมดที่ยังไมไดใชกลับมาไดเพื่อรับเงินจํานวนเต็มคืน
เงื่อนไขการอนุญาตใหใชซอฟตแวรของ HP
เงื่อนไขการอนุญาตใหใชตอไปนี้มีผลใชกับซอฟตแวรที่สงมาดวย หากคุณไมไดทําขอตกลงแบบเปนลายลักษณ

อักษรกับ HP แยกตางหาก
การอนุญาตใหใช HP อนุญาตใหคุณใชซอฟตแวรนี้สําเนาเดียว "ใช" หมายถึง การเก็บบันทึก การโหลด การติดตั้ง

การรัน หรือการแสดงผลของซอฟตแวร คุณตองไมดัดแปลงซอฟตแวร หรือทําใหคุณสมบัติที่อนุญาตใหใชหรือ

คุณสมบัติการควบคุมของซอฟตแวรใชงานไมได หากซอฟตแวรนี้ไดรับการอนุญาตให "ใชพรอมกัน" ได คุณตอง

ไมอนุญาตใหมีผูใชซอฟตแวรเกินจํานวนสูงสุดที่กําหนดไวในขณะเดียวกัน
ความเปนเจาของ ซอฟตแวรนี้เปนลิขสิทธิ์ของ HP หรือซัพพลายเออรรายอื่นของ HP การอนุญาตใหใชซอฟตแวร

ของคุณไมไดหมายถึงการมีกรรมสิทธิ์หรือการเปนเจาของซอฟตแวร และคุณไมมีสิทธิ์ใดๆ ในการขายซอฟตแวรนี้

ซัพพลายเออรรายอื่นของ HP สามารถปกปองสิทธิ์ของตนไดในกรณีที่มีการฝาฝนเงื่อนไขการอนุญาตใหใช
การทําสําเนาและการดัดแปลง คุณสามารถทําสําเนาหรือดัดแปลงซอฟตแวรไดเฉพาะในกรณีที่มีวัตถุประสงค

ทางดานการเก็บรักษาขอมูลหรือในกรณีที่การทําสําเนาหรือการดัดแปลงนั้นเปนขั้นตอนที่จําเปนในการใชซอฟตแวร

ที่ไดรับการอนุญาตใหใชได คุณตองระบุประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟตแวรเดิมไวในซอฟตแวรทั้งหมดที่ทํา

สําเนาหรือดัดแปลงอีกครั้ง คุณตองไมทําสําเนาซอฟตแวรไวในเน็ตเวิรกสาธารณะ
หามแยกสวนประกอบหรือถอดรหัส คุณตองไมแยกสวนประกอบหรือยอนกระบวนการคอมไพลซอฟตแวร

หากไมไดรับความยินยอมจาก HP แบบเปนลายลักษณอักษร
ในบางเขตอํานาจศาล การแยกสวนประกอบหรือการยอนกระบวนการคอมไพลแบบจํากัดอาจไมตองไดรับ

การยินยอมจาก HP หากไดรับการรองขอ คุณตองใหขอมูลเกี่ยวกับการแยกสวนประกอบหรือการยอนกระบวนการ

คอมไพลอยางละเอียดที่สมเหตุสมผลกับ HP คุณตองไมถอดรหัสซอฟตแวร หากการถอดรหัสนั้นไมไดเปน

สวนสําคัญในการปฏิบัติงานของซอฟตแวร

background image

256 ภาคผนวก B การรับประกันและการอนุญาตใหใช

THWW

การถายโอน การอนุญาตใหใชซอฟตแวรจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากมีการถายโอนซอฟตแวร หากมีการถายโอน

คุณตองสงซอฟตแวร รวมทั้งสําเนาและเอกสารที่เกี่ยวของไปยังผูที่ไดรับการถายโอน ผูที่ไดรับการถายโอนตอง

ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตใหใชเปนเงื่อนไขในการถายโอน
การยุติการอนุญาตใหใช HP อาจยุติการอนุญาตใหใชซอฟตแวรหากไดรับแจงวาคุณไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

อนุญาตใหใชเหลานี้ หากมีการยุติการอนุญาตใหใช คุณตองทําลายซอฟตแวร รวมทั้งสําเนา ซอฟตแวรดัดแปลง

และสวนที่มีการรวมในรูปแบบใดๆ โดยทันที
ขอกําหนดการเอ็กซปอรต คุณตองไมเอ็กซปอรตหรือรีเอ็กซปอรตซอฟตแวร สําเนา หรือซอฟตแวรดัดแปลงซึ่งฝาฝน

กฎหมายหรือกฎใดๆ ที่มีผลบังคับใช
สิทธิ์อยางจํากัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟตแวรและเอกสารที่แนบมาดวยนั้นไดรับการจัดทําขึ้นทั้งหมดดวย

คาใชจายของเอกชน ซึ่งมีการสงมอบและอนุญาตใหใชเปน "ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับการพาณิชย" ตามที่

ระบุไวใน DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) หรือ DFARS 252.227-7014

(Jun 1995) ในฐานะเปน "สินคาพาณิชย" ตามที่ระบุไวใน FAR 2.101 (a) หรือเปน "ซอฟตแวรคอมพิวเตอรแบบ

จํากัด" ตามที่ระบุไวใน FAR 52.227-19 (Jun 1987) (หรือกฎหรือคําสัญญาของหนวยงานที่เทียบเคียงกัน) ซึ่งมีผล

บังคับใช คุณมีสิทธิ์เฉพาะที่ไดกลาวไวสําหรับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารที่แนบมาดวยตามที่ประกาศใน FAR

หรือ DFARS หรือขอตกลงของซอฟตแวรมาตรฐานของ HP สําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดของ HP

การรับประกันแบบจํากัดหนึ่งปของผลิตภัณฑ HP Laserjet 3300
1 HP รับประกันกับคุณในฐานะลูกคาที่เปนผูใช วาฮารดแวร อุปกรณเสริม และเครื่องมือเครื่องใชของ HP ไมมีขอ

บกพรองทั้งในดานวัสดุและการผลิตหลังจากวันที่ซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงในระยะ

เวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสูจนแลววามีขอบก

พรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือเปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงของใหม

2 HP รับประกันวาซอฟตแวรของ HP จะไมรันคําสั่งทางโปรแกรมผิดพลาดหลังจากวันที่ซื้อ ในชวงระยะเวลาที่

ระบุไวขางตน อันเนื่องมาจากขอบกพรองดานวัสดุและการผลิตเมื่อมีการติดตั้งและใชงานที่เหมาะสม หาก HP

ไดรับแจงถึงขอบกพรองในระหวางระยะการรับประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรที่ไมรันคําสั่งทางโปรแกรม