HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¢éͤÇÒÁàºÕéÂÇ äÁè¶Ù¡µéͧ ËðÍäÁè¤Ãº¶éǶËðÍäÁè?

background image

การติดตั้งตลับหมึก

ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูคําแนะนําที่

การสั่งพิมพเอกสารแสดงการกําหนดรายละเอียดของเครื่อง

การตั้งคากราฟกในคุณสมบัติเครื่องพิมพอาจไมเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ ลองตั้งคา

กราฟกอื่นในคุณสมบัติเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การเปลี่ยนคาตางๆ

ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร

ไดรเวอรเครื่องพิมพอาจใชไมไดกับงานที่ทานกําลังพิมพ ลองใชไดรเวอรเครื่องพิมพอื่น