HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - à¤Åç´ÅѺ㶡Òûéͧ¡Ñ¶¡ÃôÒɵԴ¢Ñ´

background image

หมายเหตุ

HP ไมแนะนําใหใชอุปกรณสํารองไฟฟา UPS หรือตัวปองกันไฟกระชากกับเครื่องพิมพ เนื่องจากอุปกรณเหลานี้

หลายตัวสามารถทําใหการพิมพผิดพลาดได

background image

THWW

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ 169

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

หัวขอนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับการระบุและแกไขขอผิดพลาดของงานพิมพ

หมึกซีดจางหรือเลือน

ผงหมึกมีนอย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet

วัสดุสําหรับพิมพอาจไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (เชน วัสดุสําหรับพิมพชื้นหรือขรุขระเกินไป)

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

หากหมึกซีดจางทั้งหนาเอกสาร

การปรับความหนาแนน ของการพิมพอาจนอยเกินไปหรืออยูใน EconoMode

ใหปรับความหนาแนนของการพิมพ และเลิกใช EconoMode ในคุณสมบัติเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่