HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - àÊ鶢ͺËÁÖ¡¡ÃèѴ¡ÃèÒÂ

background image

°

เสนขอบหมึกกระจัดกระจาย

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจไมรับผงหมึก (ผงหมึกกระจายเล็กนอยเปน

เรื่องปกติสําหรับการพิมพเลเซอร) ใหลองใชกระดาษอื่น โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

กลับปกกระดาษในถาดปอน
ใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

background image

THWW

ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุม 175

ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุม

Door Open or No Print Cartridge

ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยูหรือไมมีตลับหมึกในชองใสตลับหมึกของเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ไดติดตั้งตลับหมึกในเครื่องอยางถูกตอง โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งตลับหมึกพิมพที่

การติดตั้งตลับหมึก

หลังจากตรวจสอบตลับหมึกพิมพแลว ปดฝาครอบตลับหมึกใหเรียบรอย เมื่อแกไขปญหาไดแลว เครื่องพิมพ

จะทํางานตอจนเสร็จหรือกลับไปที่สถานะ พรอม

Printer Tray is Empty, Add Paper

กระดาษหมด ใหทานใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหรือถาดปอนหนาแรก โปรดดูคําแนะนําในการโหลดถาด

ปอนกระดาษที่

การติดตั้งถาดปอนกระดาษและปอนกระดาษลงในถาด

เมื่อโหลดกระดาษเสร็จแลว

ใหนํากระดาษออก ตรวจสอบหรือยายกระดาษติดขัดออก แลวโหลดกระดาษกลับเขาในถาดปอนอีกครั้ง

เมื่อแกไขปญหาไดแลว เครื่องพิมพจะทํางานตอจนเสร็จหรือกลับไปที่สถานะ พรอม

ขอความแสดงขอผิดพลาดที่สําคัญ

งานที่กําลังทําสําเนาหรือสแกนจะหยุดทํางาน และมีขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้ปรากฏบนแผงควบคุมของ

เครื่องพิมพ:

50 Fuser Error

51 Laser Error

52 Scanner Error

57 Fan Error

79 Service Error

CCD Scanner Error

Scanner Bulb Failure

หากเครื่องพิมพของทานแสดงขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้แสดงวากําลังเกิดขอผิดพลาดของอุปกรณที่สําคัญ

ใหถอดสายไฟของเครื่องพิมพทิ้งไว 5 นาที แลวเสียบสายไฟใหมอีกครั้ง หากยังมีขอผิดพลาด โปรดติดตอฝายบริการ

ลูกคาของ HP ตามหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวในใบแจงการสนับสนุนที่ไดมาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือดูที่เว็บไซต

http://www.hp.com

ขอความเตือน

ขอความตอไปนี้เปนขอความเตือนทั่วไปที่อาจปรากฏบนจอแผงควบคุม

Printer Mispick (Enter) To Resume

Printer Jam. Clear Paper Path

Door Open Or No Print Cartridge

Printer Tray Is Empty. Add Paper

Document Feeder Mispick. Reload

Doc Feeder Jam. Clear, Reload

Memory Low. Press [Cancel]

ขอความเตือนจะแจงผูใชวาตองกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เพิ่มกระดาษ หรือแกไขกระดาษติดขัด เมื่อขอความเตือน

ปรากฏขึ้น เครื่องพิมพจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ แสดงขอความแสดงขอผิดพลาด และรอใหผูใชมาแกไข

สถานการณ หลังจากแกไขขอผิดพลาด เครื่องพิมพจะทํางานตอใหเสร็จหรือกลับไปที่สภาพ พรอม ยกเวนในกรณี

ที่ผูใชตองการเขาใชระบบเมนูหลัก เครื่องพิมพจะเปลี่ยนขอความบนหนาจอ และยอมใหผูใชเขาไปในระบบเมนู