HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒÃàÃÔèÁãªé§Ò¶àÇçºà«ÔÃì¿àÇÍÃì㶽ÃÔ¶µìà«ÔÃì¿àÇÍÃì

background image

การใชงาน BOOTP

หัวขอนี้อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดคาคอนฟกของพรินตเซิรฟเวอรโดยใชเซอรวิส Bootstrap Protocol (BOOTP)

ในเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับบางระบบปฏิบัติการ เซอรวิส BOOTP ใชสําหรับดาวนโหลดขอมูลคอนฟกของเน็ตเวิรค

จากเครื่องเซิรฟเวอรเพื่อนําไปใชกับพรินตเซิรฟเวอร HP Jetdirect โดยผานทางเน็ตเวิรค
ดวยการใช BOOTP ขอมูลคอนฟกที่ดาวนโหลดมายังสามารถใชระบุถึงไฟลที่มีขอมูลคอนฟกอื่นๆ ไดดวย

พรินตเซิรฟเวอร HP Jetdirect ดาวนโหลดไฟลนี้โดยใช TFTP ไฟลคอนฟกของ TFTP อาจเก็บอยูที่เซิรฟเวอร BOOTP

หรือที่เซิรฟเวอร TFTP ตางหากก็ได
การดาวนโหลดคาคอนฟกโดยอัตโนมัติมีประโยชนดังนี้:

การกําหนดคาคอนฟกของพรินตเซิรฟเวอร HP Jetdirect ทําไดอยางงายดาย การกําหนดคาคอนฟกของ

เน็ตเวิรคสามารถทําไดโดยอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากเปดเครื่องพรินตเซิรฟเวอร
การกําหนดคาคอนฟกทําไดอยางงายดาย การกําหนดคาพารามิเตอรของเน็ตเวิรคสําหรับเน็ตเวิรคทั้งหมด

สามารถทําไดจากที่เดียว
เพิ่มการควบคุมคาคอนฟกของพรินตเซิรฟเวอร การกําหนดคาคอนฟกดวยวิธีอื่นๆ จะทําไดเฉพาะกับคา

พารามิเตอรบางชนิดเทานั้น

หลังจากเปดเครื่องพรินตเซิรฟเวอร เครื่องจะสงสัญญาณที่มีการระบุแอดเดรสของฮารดแวรออกไปในเน็ตเวิรค

เซิรฟเวอรจะคนหาคาคอนฟกสําหรับใชงานกับเซิรฟเวอรที่ตรงกับแอดเดรสของฮารดแวร และหากคนหาพบก็จะสง

ขอมูลคอนฟกไปยังพรินตเซิรฟเวอร