HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒÃàÃÕ¡ãªé§Ò¶ÃÙ»·ÕèÊᡶäÇé

background image

โดยตรง

background image

76 6 การสแกน

THWW

3 ที่ HP LaserJet Director ใหคลิก Archive หากซอฟตแวร HP LaserJet Director ไมปรากฏตัวเลือก Archive

ใหใชตัวเลือก Customize ใน HP LaserJet Director เพื่อเรียกใชคุณสมบัติ Archive

4 เอกสารจะถูกสแกนและบันทึกไวในตําแหนงที่ไดระบุไวโดยผูใชผานทางไดอะล็อกบ็อกซ Save As

การใชคุณสมบัติ archive (แมคอินทอช)

1 ปอนตนฉบับที่ตองการสแกนลงในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยหงายหนาเอกสารขึ้น จากนั้นใหปรับ

อุปกรณระบุขนาดกระดาษ

หรือ

ยกฝาครอบเครื่องสแกนเนอรขึ้นแลวนําเอกสารตนฉบับมาวางโดยคว่ําหนาลงกับกระจก โดยใหมุมซายบนของ

เอกสารชิดกับมุมขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝาสแกนเนอร

2 หากตอเครื่องพิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ซอฟตแวร HP LaserJet Director จะถูกเรียกขึ้นมาทํางาน

โดยอัตโนมัติหลังจากคุณปอนตนฉบับเขาที่อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หรือ

หากคุณเชื่อมตออยูกับระบบเน็ตเวิรค การสแกนโดยใชสแกนเนอรหรือหากซอฟตแวร HP LaserJet Director

ไมทํางานโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ช็อตคัท HP LaserJet Director บนเดสกทอป