HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒÃÃÇÁá¿¡«ì˶éÒááäÇéã¶ÃÒ§Ҷῡ«ì

background image

หมายเหตุ

คาที่ระบบตั้งไวสําหรับตัวเลือกนี้ คือ ทํางาน

การพิมพรายงานสมุดโทรศัพท

รายงานสมุดโทรศัพทจะแสดงรายการหมายเลขแฟกซที่บันทึกไวในปุมหมุนเร็ว รหัสหมุนเร็ว และรหัสสงแฟกซกลุม

การพิมพรายงานสมุดโทรศัพท

พิมพรายงานปุมหมุนเร็ว รหัสหมุนเร็ว และรหัสสงแฟกซกลุม โดยปฏิบัติดังนี้:
1 กด menu/enter
2
เลือก < หรือ > เพื่อเลือก

Reports

แลวกดปุม menu/enter

3 เลือก < หรือ > เพื่อเลือก

Phone Book Report

แลวกดปุม menu/enter

เครื่องจะออกจากเมนูการตั้งคาและพิมพบันทึกการใชงานออกมา

การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ

รายงานรหัสคิดคาบริการจะแสดงรายการรหัสคิดคาบริการของแฟกซทั้งหมดพรอมดวยจํานวนแฟกซทั้งหมด

หมายเหตุ

เมื่อพิมพรายงานนี้ออกมาแลว ขอมูลคาบริการจะกลับเปนศูนย

การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ

1 กด menu/enter
2
เลือก < หรือ > เพื่อเลือก

Reports