HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒáÓ˶´ÃôѺ¤ÇÒÁ´Ñ§¢Í§àÊÕ§

background image

แลวกด menu/enter

4 กดปุม < หรือ > จนขนาดกระดาษที่คุณตองการใชปรากฏขึ้น โดยอาจเลือกใหเปน

Letter

,

Legal

หรือ

A4

5 กดปุม menu/enter เพื่อบันทึกการเลือกขอมูลของคุณ

การกําหนดระดับความดังของเสียง

คุณสามารถปรับระดับความดังของเสียงตางๆ ตอไปนี้ได

เสียงเตือนเมื่อเครื่องตองการแจงใหทราบวามีเหตุการณตางๆ เชน เมื่อฝาครอบเครื่องยังไมไดปด
เสียงของการกดปุมบนแผงควบคุมการทํางานของเครื่อง
เสียงของสัญญาณแฟกซเมื่อมีการสงแฟกซออก
เสียงของสัญญาณแฟกซ เมื่อมีการรับแฟกซเขา

background image

40 3 การปรับเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพ

THWW

การปรับระดับความดังของเสียงเตือน

เสียเตือนจะดังขึ้นในกรณีที่เครื่องตองการแจงวามีขอผิดพลาดหรือขอความแจงความผิดพลาดในการทํางาน

โดยที่ความยาวของเสียงเตือนอาจเปน 1 หรือ 3 วินาที โดยขึ้นอยูกับประเภทของความผิดพลาด
1 กดปุม menu/enter
2
กดปุม < และ >เพื่อเลือก

Common Settings

แลวกด menu/enter

3 กดปุม < และ > เพื่อเลือก

Volume Settings

จากนั้นกดปุม menu/enter

4 กดปุม menu/enter เพื่อเลือก

Alarm Volume

5 กดปุม < และ > เพื่อเลือก

Off

,

Soft

,

Medium

หรือ

Loud

6 กดปุม menu/enter เพื่อบันทึกการเลือกขอมูลของคุณ

หมายเหตุ

คาดีฟอลตของระดับเสียงเตือนที่กําหนดมาจากโรงงานผลิตคือ

Soft

การปรับระดับความดังของแฟกซ

1 กดปุม

Volume

2 กดปุม < หรือ > เพื่อเลือก

Off

,

Soft

,

Medium

หรือ

Loud

3 กดปุม menu/enter เพื่อบันทึกการเลือกขอมูลของคุณ