HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒûÃѺÃôѺ¤ÇÒÁ´Ñ§¢Í§á¿¡«ì

background image

หมายเหตุ

คาดีฟอลตที่ตั้งมาจากโรงงานคือ

Soft

การปรับระดับความดังของแฟกซ

เสียงสัญญาณแฟกซจะไดยินเมื่อมีการสงหรือรับแฟกซ ความยาวของสัญญาณเสียงจะขึ้นอยูกับการกําหนดรูปแบบ

เสียงสัญญาณของบริษัทสื่อสารในประเทศ
1 กดปุม menu/enter
2
กดปุม < หรือ > เพื่อเลือก

Common Settings

จากนั้นกด menu/enter

3 กดปุม < หรือ > เพื่อเลือก

Volume Settings

แลวกดปุม menu/enter

4 กดปุม < หรือ > หนึ่งครั้งเพื่อเลือก

Ring Volume

จากนั้นกดปุม menu/enter

5 กดปุม < หรือ > เพื่อเลือก

Off

,

Soft

,

Medium

หรือ

Loud

แลวกด menu/enter เพื่อบันทึกการเลือก

หมายเหตุ

คาดีฟอลตที่ตั้งมาจากโรงงานคือ

Soft

การปรับระดับความดังของเสียงกดปุมบนแผงควบคุมการทํางานของเครื่อง

การกําหนดคานี้ มีผลตอระดับความดังของเสียงปุมที่กดบนแผงควบคุมการทํางานของเครื่อง
1 กดปุม menu/enter
2
กดปุม < และ > เพื่อเลือก

Common Settings

แลวกด menu/enter

3 กดปุม < และ > เพื่อเลือก

Volume Settings

จากนั้นกดปุม menu/enter