HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡Òäé¶ËҨش·Õè·ÓãËéà¡Ô´»Ñ�ËÒ ¡ÒÃãªé§Ò¶á¿¡«ì

background image

การใชงานแฟกซ

คุณสามารถศึกษาหัวขอตางๆ ในบทนี้เพื่อใชแกปญหาทั่วไปเกี่ยวกับการใชงานแฟกซ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะใชได

เฉพาะกับผลิตภัณฑ LaserJet 3330 เทานั้น

ปญหาการใชงานแฟกซ
เครื่องหยุดปอนเอกสารระหวางการสงแฟกซ
เครื่องรับแฟกซแตไมสง
สัญญาณสงแฟกซออกดังไมหยุด
แฟกซที่คุณสงไมถึงที่รับ
ไมสามารถโทรออกไปยังหมายเลขแฟกซยาวๆ ได
ไมสามารถรับแฟกซจากโทรศัพทเครื่องพวงได
ไมสามารถรับสายพูดจากเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องตอบรับที่เชื่อมตอกับ สายโทรศัพทได
ไมสามารถรับสายแฟกซเขาได
เครื่องสงหรือรับแฟกซชามาก
เครื่องไมพิมพแฟกซ หรือพิมพไมถูกตอง
เครื่องพิมพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่จะพิมพเพียงแผนเดียว
แฟกซที่ไดรับจางเกินไป หรือพิมพออกมาเพียงครึ่งหนา
เครื่องพิมพบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการโทรไมถูกตอง
เสียงดังหรือเบาเกินไป

background image

194 15 การคนหาจุดที่ทําใหเกิดปญหา การใชงานแฟกซ

THWW

ปญหาการใชงานแฟกซ

คุณสามารถศึกษารายการตอไปนี้เพื่อระบุสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในการใชงานแฟกซของคุณ

คุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องหรือไม?

เครื่องพิมพนี้ไดรับการทดสอบโดยใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องเพื่อใหตรงตามขอกําหนด RJ11

คุณไดติดตั้งแจ็คสายแฟกซ/โทรศัพทลงในซ็อคเก็ตที่ถูกตองแลวหรือไม?

คุณตองเสียบแจ็คดังกลาวลงในซ็อคเก็ตที่ถูกตอง (ซ็อคเก็ตดานบนทีมีตัวอักษร “L” อยูดานขาง) คุณจะตองเปด

แผงทางดานซายเพื่อเขาใชซ็อคเก็ต โปรดดูรายละเอียดที่ “การเชื่อมตอเครื่องพิมพกับสายโทรศัพท” ในคูมือการใช

แฟกซที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

แจ็คสายแฟกซ/โทรศัพทติดตั้งลงในซ็อคเก็ตอยางแนนหนาแลวหรือไม?

ลองดึงแจ็คสายแฟกซ/โทรศัพทเบาๆ เพื่อตรวจสอบดูวาไดเสียบแจ็คลงในซ็อคเก็ตแนนหนาดีแลว

แจ็คโทรศัพทบานทํางานไดตามปกติหรือไม?

ลองตรวจสอบวามีสัญญาณโทรศัพทหรือไม โดยลองเสียบสายแจ็คโทรศัพทบานเขากับเครื่องโทรศัพท

คุณไดยินสัญญาณโทรศัพทและโทรออกไดหรือไม?

ลองเสียบแจ็คโทรศัพทบานเขากับเครื่องโทรศัพท และตรวจสอบดูวามีสัญญาณรวมทั้งสามารถโทรออกไดหรือไม

คุณใชสายโทรศัพทแบบใดอยู?

สายตรง: เปนหมายเลขแฟกซ/โทรศัพทที่ใชสงหรือรับแฟกซ สายโทรศัพทควรเชื่อมตอกับพอรตดานบนสุดภายใน

แผงดานซายของเครื่องพิมพ (พอรตที่ไมไดมีสัญลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)
สายโทรศัพทรวม: เปนระบบที่ใชรับทั้งสายแฟกซและสายโทรศัพทโดยใชหมายเลขและสายโทรศัพทเดียวกัน

สายโทรศัพทมาตรฐานจะสามารถทํางานไดครั้งละชนิดเทานั้น กลาวคือ คุณไมสามารถสงแฟกซในขณะที่คุย