HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¤Ø¸ãªéÊÒÂâ·ÃÈѽ·ìẺã´ÍÂÙè?

background image

หมายเหตุ

ไมควรใชปลั๊กแยกสายแบบขนานหรือแบบ “T” กับผลิตภัณฑนี้ เพราะจะทําใหคุณภาพของสัญญาณโทรศัพทลดลง

หากคุณตองการเชื่อมตออุปกรณชนิดอื่นเขากับสายโทรศัพทรวมกับผลิตภัณฑนี้ ใหเสียบปลั๊กของอุปกรณที่สอง

ลงในซ็อคเก็ต "โทรศัพท" ของเครื่องพิมพ (ซ็อคเก็ตดานลาง) ภายในแผงดานซายของเครื่องพิมพ โปรดดูรายละเอียดที่

“การเชื่อมตอเครื่องพิมพกับสายโทรศัพท” ในคูมือการใชแฟกซที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

คุณใชอุปกรณปองกันไฟกระชากหรือไม?

อุปกรณดังกลาวเปนอุปกรณที่ใชระหวางแจ็คในบานกับเครื่องพิมพเพื่อปองกันเครื่องพิมพจากกระแสไฟฟาที่ผานมา

ทางสายโทรศัพท ซึ่งจะทําใหเกิดปญหากับการสื่อสารทางแฟกซโดยจะทําใหคุณภาพของสัญญาณโทรศัพทลดลง

หากคุณประสบปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และใชอุปกรณเหลานี้อยู ใหเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับแจ็คโทรศัพท

ที่ฝาผนังโดยตรง เพื่อตรวจสอบวาปญหาเกิดจากอุปกรณปองกันไฟกระชากหรือไม

คุณใชบริการขอความเสียงหรือไม?

บริการขอความเสียงจะใชแทนอุปกรณรับโทรศัพท หากการตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาของบริการขอความนอยกวา

การตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาของเครื่องพิมพ บริการขอความจะรับสายเขากอน และเครื่องพิมพจะไมสามารถรับ

แฟกซได หากการตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาของเครื่องพิมพนอยกวาการตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาของบริการขอความ

เครื่องพิมพจะรับสายเขา โดยจะไมมีสายใดไปยังระบบรับขอความเลยระบบรับขอความระบบเดียวที่สามารถใชกับ

เครื่องพิมพไดคือเครื่องตอบรับโทรศัพทธรรมดา

คุณใชเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือไม?

คุณควรตอเครื่องตอบรับเขากับพอรตภายในแผงดานซายของเครื่องพิมพที่มีสัญลักษณรูปโทรศัพทกํากับไวโดยตรง

หรือใชสายพวงรวมกัน ใหตั้งคาจํานวนกริ่งเรียกเขาของเครื่องพิมพใหมากกวาจํานวนกริ่งเรียกเขาที่ตั้งไวให

เครื่องตอบรับ หนึ่งกริ่ง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การเปลี่ยนเสียงกริ่งตอบรับ