HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ÀÒ½¡ÃÒ¿Ô¡·Õèä´éᵡµèÒ§¨Ò¡µé¶©ºÑºËðÍäÁè?

background image

เครื่องสแกนสกปรกหรือไม?

หากเครื่องสแกนสกปรก ภาพที่สแกนออกมาจะไมชัดเจนดังที่ควรจะเปน โปรดดูคําแนะนําที่

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ

ภาพกราฟกที่ไดแตกตางจากตนฉบับหรือไม?

การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะสมกับประเภทของงานสแกนที่คุณกําลังทําอยู ใหลองเปลี่ยนการตั้งคากราฟก

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร

background image

THWW

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน หรือขอความบางสวนหายไป 187

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน หรือขอความบางสวนหายไป

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม?

โปรดตรวจสอบวาไดใสตนฉบับอยางถูกตองแลว โปรดดูคําแนะนําที่

การวางตนฉบับเพื่อการทําสําเนาหรือสแกน

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม?

พื้นหลังที่เปนสีอาจทําใหภาพกลมกลืนมากเกินไป ลองปรับเปลี่ยนการตั้งคากอนที่จะสแกนตนฉบับ หรือปรับ

เปลี่ยนภาพใหดีขึ้นหลังจากที่สแกนตนฉบับแลว โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

ตนฉบับมีขนาดเล็กกวา 381 มม. (15 นิ้ว) หรือไม?

ความยาวสูงสุดที่จะสามารสแกนโดยใช ADF ไดจะอยูที่ 381 มม. (15 นิ้ว) หากเอกสารมีขนาดยาวเกินกวานั้น

เครื่องสแกนจะหยุดทํางาน เอกสารสําเนาอาจยาวกวานี้ได

ขอควรระวัง

อยาดึงตนฉบับออกจาก ADF เพราะอาจทําใหเครื่องสแกนหรือเอกสารตนฉบับเสียหายได โปรดดูคําแนะนําที่

การแกปญหากระดาษติดที่ ADF

ตนฉบับเล็กเกินไปหรือไม?

ขนาดที่เล็กที่สุดที่ ADF สนับสนุนใน HP LaserJet 3300 จะอยูที่ 127 คูณ 127 มม. (5 คูณ 5 นิ้ว) ตนฉบับอาจติด

โปรดดูคําแนะนําที่

การแกปญหากระดาษติดที่ ADF

คุณใช HP LaserJet Director อยูหรือไม?

คาดีฟอลตการตั้งคาคุณสมบัติของ HP LaserJet Director อาจตั้งไวใหทํางานอื่นที่ไมใชงานที่คุณกําลังทําอยู

ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้งคา HP LaserJet Director ใหสแกนอีเมลโดยอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ภาพที่คุณ

ตองการจะไมปรากฏบนหนาจอ แตจะปรากฏไฟลเอกสารแนบในอีเมล โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยน

คุณสมบัติใน HP LaserJet Director ที่วิธีใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ขนาดกระดาษถูกตองหรือไม?

ในการตั้งคา สแกน (ใน HP LaserJet Scan Control Viewer) ใหตรวจสอบวาขนาดกระดาษที่ปอนใหญเพียงพอ

สําหรับเอกสารที่คุณสแกน

คุณไดตรวจสอบขอความที่ขาดหายไปในพื้นที่ที่เลือกไวแลวหรือไม?

ใหสแกนเอกสารทีละหนา และตรวจสอบดูวาขอความที่หายไปอยูในพื้นที่ที่เลือกไวหรือไม หากคุณกําลังสแกน

เอกสารโดยใช OCR ขอความสีจะสแกนออกมาไดไมดีนัก

ไมสามารถแกไขขอความได

ตั้งคาเครื่องพิมพไวใหสามารถแกไขขอความไดหรือไม (OCR)?

ขอความจะเปนเพียงภาพปกติจนกระทั่งใชโปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) แปลงภาพดังกลาว

เปนขอความที่คุณสามารถแกไขได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่