HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¤Ø¸µÑ駤èÒÃôѺ¤ÇÒÁÅÃàÍÕ´áÅÃÊÕäÇéÊÙ§à¡Ô¶ä»ËðÍäÁè?

background image

ตนฉบับมีคุณภาพต่ําหรือไม?

การทํางานของโปรแกรม OCR จะขึ้นอยูกับคุณภาพของภาพ ขนาดของขอความ และโครงสรางของตนฉบับ

รวมถึงคุณภาพในการสแกนดวย โปรดตรวจสอบวาตนฉบับมีคุณภาพที่ดี

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม?

พื้นหลังที่เปนสีอาจทําใหภาพกลมกลืนมากเกินไป ลองปรับเปลี่ยนการตั้งคากอนที่จะสแกนตนฉบับ หรือปรับ

เปลี่ยนภาพใหดีขึ้นหลังจากที่สแกนตนฉบับแลว โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

หากคุณกําลังสแกนเอกสารโดยใช OCR ขอความสีจะสแกนออกมาไดไมดีนัก