HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¢éͤÇÒÁáÊ´§¢é͹Դ½ÅÒ´»ÃÒ¡¯¢Ö鶺¶Ë¶éÒ¨Í

background image

เพิ่มเติมที่

การปอนเอกสารเขากับถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องสแกนแบบแทน: วางเอกสารตนฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแทนโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลง

และใหมุมบนดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาของแผนกระจก

การปรับปรุงคุณภาพการสแกน

ขอมูลในสวนนี้จะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้:

การปองกันปญหา
การระบุและแกไขปญหาการสแกน