HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÃÍÒ´ÅÙ¡ÂÒ§»éͶ¡ÃôÒÉ

background image

หมายเหตุ

หากเปนเครื่องรุนที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 220 โวลต ใหปดสวิทชเครื่องเสียกอน

2 เปดฝาครอบตลับพิมพ จากนั้นใหถอดตลับหมึกออกมา
3 คนหาตําแหนงของลอปอนกระดาษ
4 ปลดสลักเล็กๆ สีขาวที่แตละดานของลอปอนกระดาษ แลวหมุนลอปอนกระดาษ

มาดานหนา

5 คอยๆ ดันลอปอนกระดาษขึ้นจนหลุดออกมา

1

2

3

4

5

background image

THWW

การเปลี่ยนลอปอนกระดาษ 137

6 นําลอปอนกระดาษที่ทําความสะอาดแลวหรืออันใหมมาวางใหลงในชองสําหรับ

ติดตั้ง ดูหัวขอ

การทําความสะอาดลอปอนกระดาษ

สําหรับคําแนะนํา

หมายเหตุ

สลักกลมและเหลี่ยมที่แตละดานชวยปองกันการใสอุปกรณผิดดานได

7 หมุนสวนบนของลอปอนกระดาษออกไปจากตัวคุณจนกระทั่งเขาที่

หมายเหตุ

การสัมผัสกับลอปอนกระดาษอาจทําใหเกิดความเสียหายได

8 ใสตลับหมึกกลับเขาที่ แลวปดฝาครอบตลับหมึกกลับเขาที่
9 เสียบสายไฟเขากับเตาเสียบ จากนั้นเปดเครื่องพิมพ หากเปนเครื่องรุนที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 220 โวลต ใหเปดสวิทชเครื่อง

7

8

9

6

background image

138 9 การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง

THWW

การเปลี่ยนอุปกรณแยกกระดาษ

หากเครื่องพิมพโหลดกระดาษจากถาดปอนกระดาษครั้งละมากกวา 1 แผน คุณอาจจําเปนตองเปลี่ยนอุปกรณแยก

กระดาษของเครื่องพิมพ การเกิดปญหาของการโหลดกระดาษเกินหนึ่งแผน แสดงถึงการเกิดปญหากับอุปกรณแยก

กระดาษ หากเครื่องยังอยูในระยะประกัน ใหโทรติดตอฝายบริการหลังการขาย แตหากเครื่องไมไดอยูในระยะเวลา

การประกันแลว โปรดดูหัวขอ

การสั่งซื้อชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP

เพื่อสั่งซื้ออุปกรณแยกกระดาษอันใหม