HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒýÔÁ½ìËÑÇ¡ÃôÒÉËð͡ÃôÒÉ¿ÍÃìÁ

background image

50 4 การพิมพ

THWW

การพิมพหัวกระดาษหรือกระดาษฟอรม

ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษฟอรมที่ระบุวาใชไดกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เชนกระดาษ HP laser

quality letterhead และกระดาษฟอรมคุณภาพสูง โปรดดูหัวขอ

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

สําหรับขอมูล เพิ่มเติม
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อการพิมพกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษฟอรม

การพิมพหัวกระดาษหรือกระดาษฟอรม

1 วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขอมูลลงไปหงายขึ้น ปรับขนาดของอุปกรณกําหนด

ขนาดกระดาษใหพอเหมาะกับขนาดของกระดาษ

2 สั่งพิมพงานไดตามตองการ

หมายเหตุ

การพิมพกระดาษจดหมายหรือหัวจดหมายเพียงแผนเดียว ตามดวยกระดาษปกติอีกหลายๆ หนา ใหนํากระดาษ

ธรรมดาวางลงในถาดปอนกระดาษปกติ และนํากระดาษหัวจดหมายวางลงบนถาดปอนกระดาษแบบพิเศษ

เครื่องพิมพจะพิมพงานโดยเริ่มใชกระดาษจากถาดปอนกระดาษแบบพิเศษกอนเองโดยอัตโนมัติ

background image

THWW

การพิมพกระดาษขนาดอื่นๆ หรือกระดาษพิมพนามบัตร 51

การพิมพกระดาษขนาดอื่นๆ หรือกระดาษพิมพนามบัตร

เครื่องพิมพ HP LaserJet 3300 series สามารถพิมพกระดาษขนาดอื่นๆ และกระดาษพิมพนามบัตรได โดยขนาด

กระดาษที่พิมพไดคือตั้งแตขนาด 76 คูณ 127 มิลลิเมตร (3 คูณ 5 นิ้ว) และ 216 คูณ 356 มิลลิเมตร (8.5 คูณ 14 นิ้ว)

คุณสามารถสั่งพิมพงานไดสูงสุด 10 แผนโดยปอนกระดาษดวยถาดปอนกระดาษแบบพิเศษ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ

ประเภทของกระดาษดวย แตหากตองการพิมพงานจํานวนมากกวา 10 แผน ใหปอนกระดาษที่ถาดปอน