HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒýÔÁ½ì»¡Ë¶Ñ§Ê°Í

background image

56 4 การพิมพ

THWW

การพิมพปกหนังสือ

คุณสามารถพิมพปกหนังสือโดยใชกระดาษ letter, legal, executive หรือ A4 ได คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในระบบ

ปฏิบัติการวินโดวสเทานั้น

การพิมพปกหนังสือ

1 บรรจุกระดาษแลวตรวจดูกอนวาถาดรับงานพิมพดานขางปดอยู
2 กําหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ ดูหัวขอ

การเปลี่ยนคาตางๆ

ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับคําแนะนํา ที่แท็บ Finishing

เลือก Print on Both Sides จากนั้นเลือก Letter (Left Binding) หรือ Letter

(Right Binding) ในเมนู ดร็อปดาวน Booklet สั่งพิมพงานไดตามตองการ

3 หลังจากพิมพงานลงบนกระดาษหนาแรกทั้งหมดแลว ใหนํากระดาษที่เหลือ

ออกจากถาดปอนกระดาษไปชั่วคราว จนกวาจะพิมพปกหนังสือเสร็จ

4 รวบรวมงานพิมพไดมาวางคว่ําหนาลง โดยวางเรียงเปนกองใหเรียบรอย
5 นํากระดาษที่พิมพหนาแรกไปแลวกลับมาบรรจุลงในถาดปอนกระดาษ

วางกระดาษใหหนาที่พิมพขอมูลไปแลวคว่ําลงโดยใหหัวกระดาษชิดกับ

เครื่องพิมพ

6 คลิก Continue (บนจอ) แลวรอใหเครื่องเริ่มพิมพงานอีกดานลงบนกระดาษ
7 นําไปเขาเลมและเย็บเลม

9

8

1

7

5

3

4

background image

THWW

การพิมพลายน้ํา 57

การพิมพลายน้ํา

คุณสามารถใชตัวเลือก watermark เพื่อสั่งพิมพขอความเปนฉากหลังของเอกสารได ตัวอยางเชน คุณอาจตองการ

พิมพคําวา “Draft” หรือ “Confidential” เปนตัวอักษรสีเทาขนาดใหญโดยพิมพเปนแนวขวางในหนาแรกของเอกสาร

หรือทุกหนาของเอกสารที่จะพิมพ

การพิมพลายน้ํา

1 ขณะที่กําลังใชงานซอฟตแวรแอพพลิเคชันอยู ใหเขาไปกําหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ ดูหัวขอ

การเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับคําแนะนํา

2 ที่แท็บ Effects (วินโดวส) หรือจอ Watermark/Overlay (แมคอินทอช) ใหระบุรูปแบบของลายน้ําที่คุณตองการ

พิมพลงบนเอกสาร

background image

58 4 การพิมพ

THWW

background image

THWW

59

5

การทําสําเนา

ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อทําสําเนางานดวยเครื่องพิมพ HP LaserJet 3300 series

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร
การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร
การปรับคุณภาพของการทําสําเนา
การปรับคาดีฟอลตสําหรับการทําสําเนาเอกสาร
ปรับระดับความเขมของหมึกและความคมชัดในงานพิมพ
การปรับคาความเขมของการทําสําเนาแบบดีฟอลต
การทําสําเนาเอกสารแบบยอหรือขยายจากตนฉบับ
การปรับคาดีฟอลตของขนาดในการทําสําเนา
การทําสําเนาโดยใชการจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ
การเปลี่ยนจํานวนชุดของการทําสําเนา
การใชซอฟตแวร HP LaserJet Copier
การใชซอฟตแวร HP LaserJet Copy Plus
การทําสําเนารูปถาย, ตนฉบับพิมพสองหนาหรือหนังสือ

background image

60 5 การทําสําเนา

THWW

การเริ่มทําสําเนาเอกสาร

การทําสําเนาเอกสารดวยเครื่องพิมพ HP LaserJet 3300 series ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 นําเอกสารตนฉบับมาวางบนสแกนเนอร โดยวางคว่ําหนาลง (ครั้งละ 1 หนา)

โดยใหมุมบนซายของเอกสารตนฉบับตรงกับมุมขวาลางของกระจก