HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒýÔÁ½ì«Í§¨´ËÁÒ«ͧà´ÕÂÇ

background image

หมายเหตุ

ถาซองจดหมายดานขางมีลิ้นเปด ใหสอดลิ้นของซองจดหมายเขาไปใน

เครื่องพิมพกอน

4 ปรับขนาดของอุปกรณกําหนดขนาดกระดาษใหพอเหมาะกับขนาดของซอง

จดหมาย กําหนดตัวเลือก Optimize for: ในแท็บ Paper ของไดรเวอรเครื่องพิมพ

ใหเปน Envelope จากนั้นใหสั่งพิมพซองจดหมายไดทันที

1

2

3

4

background image

48 4 การพิมพ

THWW

การพิมพซองจดหมายจํานวนหลายซอง

ใชเฉพาะซองจดหมายที่ระบุวาใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น โปรดดูหัวขอ

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพของผลิตภัณฑ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ใชถาดพิมพแบบพิเศษสําหรับพิมพซองจดหมาย ใชถาดปอนกระดาษสําหรับ

การพิมพซองจดหมายหมายๆ ซอง

1 เพื่อปองกันไมใหซองจดหมายมวนงอขณะพิมพ ใหเปดฝาครอบรับงาน