HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - ¡ÒÃãªé§Ò¶ EconoMode (»ÃÃËÂÑ´ËÁÖ¡½ÔÁ½ì)

background image

ระบบปฏิบัติการ Macintosh OS 9.1 ใหเลือกหนาจอ Imaging Options

การใชงาน EconoMode (ประหยัดหมึกพิมพ)

การใชตัวเลือก EconoMode เปนการชวยยืดอายุการใชงานตลับหมึกใหใชไดนานขึ้น การพิมพแบบ EconoMode

จะใชผงหมึกพิมพนอยกวาการพิมพในรูปแบบปกติ รูปที่พิมพออกมาจะจางกวาการพิมพปกติ แตก็เพียงพอสําหรับ

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

background image

46 4 การพิมพ

THWW

การเลือกใชงาน EconoMode ใหเขาไปที่ตัวเลือก properties ของเครื่องพิมพ ในแท็บ Finishing (ระบบปฏิบัติการ

Windows) หรือหนาจอ Imaging Options (Macintosh OS 9.1) ที่ตัวเลือก Print Quality ใหเลือก EconoMode

หากเปนเครื่องแมคอินทอชที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ OS X ใหกําหนดคาโดยใช Device Configuration Utility โดย:
1 เปดโปรแกรม HP LaserJet Director
2 เลือก Tools
3
เลือก Device Configuration
4
จากนั้นเลือกที่แท็บ Print
5
ที่เมนู Print Quality ใหเลือกตัวเลือก EconoMode ใหเปนOn

หมายเหตุ

ดูหัวขอ

การเปลี่ยนคาตางๆ ของเครื่องพิมพผานเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับคําแนะนําในการใชการพิมพแบบ

EconoMode สําหรับ การพิมพงานตางๆ ทั้งหมด

การปรับคุณภาพการพิมพสําหรับสื่อแตละประเภท

การกําหนดตัวเลือก Media type จะเปนตัวควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณใหความรอน คุณสามารถเปลี่ยนการกําหนด

คาตางๆ เพื่อใหเหมาะกับสื่อแตละประเภทที่ใช เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด สื่อตางๆ ตอไปนี้คือสื่อที่คุณ

สามารถกําหนดคาการพิมพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดได

กระดาษธรรมดา
กระดาษลอน
กระดาษนามบัตร
ซองจดหมาย
กระดาษหนาพิเศษ
ฉลากตาง ๆ
กระดาษผิวไมเรียบ
กระดาษบาง
แผนใส